Mask hos hund

Det finns flera inälvsmaskar och encelliga parasiter som kan infektera våra hundar. Olika parasiter angriper olika organsystem, men infektion i tarmkanalen är vanligast.

Olika typer av mask

Det finns många olika maskar som kan infektera hundar. Beroende på vilken mask det är kan den angripa olika organ. De flesta människor känner till att hundar kan få mask i magen, och det är också sådana maskar som är vanligast i Sverige. Därutöver ses ibland också olika luftvägsparasiter, främst ett par olika lungmaskar. Utomlands är hjärtmask vanligt, och det finns faktiskt maskar som lever i ögonen eller tungan hos hundar. Värt att veta är att hundarnas maskar sällan är farliga för människor, men enstaka undantag finns.

Inälvsmaskar delas in i tre olika grupper: rundmask, bandmask och flundror. De maskar som oftast orsakar problem för hundar tillhör gruppen rundmaskar. Den förekommer också att hundar kan infekteras av bandmaskar, men det är ovanligt och brukar inte ge några sjukdomssymtom. Det finns trots detta krav på att avmaska hundar mot bandmask i samband med utlandsresa. Detta görs för att bekämpa rävens dvärgbandmask, som kan orsaka svår sjukdom hos människor. 

 Utöver maskar finns det också ett flertal olika encelliga parasiter, protozooer, som kan infektera tarmen hos hund. Den vanligaste är Giardia intestinalis, men även koccidier och kryptosporidier kan ge besvär hos framför allt valpar. 

Rundmaskar

Rundmaskar kallas också för nematoder. De smittar oftast från hund till hund via miljön, men en del behöver en mellanvärd av ett annat djurslag, som en snigel eller insekt för att kunna infektera hundar. 

Spolmask

Den vanligaste rundmasken hos hundar i Sverige är spolmask. Den är främst ett problem för valpar, som kan bli mycket sjuka när de har en stor maskbörda. Valpar smittas av spolmask via en infekterad tik, antingen i livmodern eller efter födseln via modersmjölken. Spolmaskens ägg kan överleva länge i miljön, och stadier av spolmasken kan ligga vilande hos vuxna hundar, för att sedan aktiveras när hunden får påverkat immunförsvar som t ex vid dräktighet och valpning. Masken är därför mycket svår att utrota. Istället görs rutinmässig avmaskning av valptikar under dräktigheten, och valpar avmaskas vid ett par tillfällen under uppväxten. 

En valp med spolmask kan ha diarré, kräkning och svårt att gå upp i vikt. När spolmasklarverna vandrar genom lungorna under en del av sin livscykel kan valpen få hosta. En spolmask är ca 10 cm lång och kan ibland ses i uppkastningar från en smittad hund. Även vuxna hundar kan smittas av spolmask, men det brukar inte ge upphov sjukdom, mer än möjligen milda symtom. Smitta sker då via andra hundars avföring eller genom att hunden äter en gnagare som bär på spolmask. 

Hakmask

Hakmasken är inte särskilt vanlig hos svenska hundar men förekommer ofta hos rödräv. Hundar får i sig masken genom smittad avföring eller genom att äta en gnagare som bär på masken. En hakmask är liten, mellan 4 och 16 mm lång. Den orsakar sjukdom genom att suga blod från tarmväggen, vilket leder till inflammation och, vid stora mängder mask, blodbrist. Hakmaskens ägg kan överleva länge i miljön, och därför kan den vara svår att bli av med i t ex kennlar och andra platser med många hundar. 

Piskmask

Piskmask är sällsynt förekommande hos svenska hundar, då masken behöver varmare klimat för att reproducera sig. Den hittas ibland hos importerade hundar. Piskmasken suger blod från tarmslemhinnan och kan orsaka blodig diarré, avmagring och buksmärta.

Lungmask

I Sverige finns två sorters lungmask, Crenosoma vulpis och Capillaria aerophila. De tillhör familjen rundmaskar och förekommer framför allt hos vilda djur, som rävar och grävlingar. Crenosoma behöver en mellanvärd, i form av en snigel, för att utvecklas till att bli infektiv, men Capillaria behöver ingen sådan mellanvärd. 

Det är främst hundar som vistas mycket i skog och mark som blir smittade av lungmask. Det sker när de nosar eller slickar på sniglar, eller på avföring från infekterade djur.  De vuxna lungmaskarna är mellan 1,5 och 3 cm långa beroende på art, och de lever i hundens luftrör. 

Vanliga symtom vid lungmaskinfektion är kronisk hosta och eventuellt klart nosflöde. En hund som är drabbad av lungmask har normalt inga andra symtom, men vid omfattande förändringar i luftrören kan andningen bli påverkad. 

Infektion med lungmask diagnosticeras genom analys av träckprov för att påvisa maskens ägg eller larver. Ofta görs också röntgenundersökning för att studera eventuella förändringar på lungorna. Infektion med lungmask behandlas med olika antiparasitära medel beroende på vilken lungmaskart det rör sig om. 

Lungmask finns inte över hela landet, utan förekommer framför allt i Mälardalen och landets södra delar.

På senare år har även fransk hjärtmask påvisats på olika håll i Sverige, även om den ännu är mycket ovanlig. Den här masken orsakar precis som lungmaskar luftvägssymtom, men infektion med hjärtmask kan vara betydligt allvarligare. 

Bandmask

En bandmask är, till skillnad från rundmasken, platt och segmenterad. Segmenten (proglottiderna) ser ut som små ”risgryn” och kan sitta ihop flera stycken i en kedja.  Hos hund förekommer flera arter av bandmaskar men infektion med bandmask förlöper oftast utan symtom. I en del fall förekommer att hundar får lite lös avföring. 

Bandmask smittar inte direkt från en hund till en annan, utan behöver alltid en mellanvärd. Olika bandmaskar har olika mellanvärdar. Hunden äter mellanvärden (t ex gnagare, slaktavfall, rå fisk) och utvecklar därefter den vuxna (adulta) masken. Bandmaskinfektion kan ibland upptäckas genom att hunden har de små segmenten, proglottiderna, i avföringen eller i pälsen runt ändtarmsöppningen. 

Rävens och hundens dvärgbandmask

Två olika typer av dvärgbandmask som kan infektera hundar är rävens och hundens dvärgbandmask. Båda dessa har hunden som huvudvärd och andra djurslag som mellanvärdar. En infekterad hund blir inte sjuk av masken, men mellanvärden kan få svår sjukdom. En människa som blir infekterad av hundens dvärgbandmask kan utveckla s k blåsmasksjuka, som ger cystaliknande förändringar i lever, lungor mm. Om en människa blir mellanvärd för rävens dvärgbandmask kan förändringarna i inre organ bli kraftiga och symtomen blir då mycket allvarliga, i form av bland annat leversvikt. 

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är ovanlig i Sverige. Hunden smittas när den äter infekterade smågnagare. Äggen, som utsöndras i hundens avföring, är små och överlever länge i miljön. De kan finnas på bär, svamp, grönsaker eller i hundens päls. Människor smittas genom att äta maskägg t ex när de plockar och äter blåbär utan föregående upphettning. 

Hundens dvärgbandmask, Echinococcus granulosus, har inte påvisats hos hundar i Sverige sedan 1990-talet. Blåsmasksjuka hos människor förekommer sporadiskt, och då har patienterna i samtliga fall blivit smittade utomlands. 

Tungmask

Tungmasken Linguatula serrata finns inte i Sverige, men är vanlig i stora delar av världen. Infektion med tungmask har påvisats i sällsynta fall hos hundar som importerats till Sverige från Rumänien. Tungmasken är inte en mask i egentlig mening, utan tillhör kräftdjuren och har små klor i huvudänden. Honorna kan bli upp till 12 cm långa, medan hanarna blir 2 - 3 cm. 

Hundar och andra köttätande däggdjur (inklusive människor) kan smittas av tungmasken när de äter rått kött eller inälvor från en infekterad mellanvärd, ofta idisslare. Tungmaskens nymfer söker sig sedan till hundens näshåla och svalg där de utvecklas till vuxna maskar som kan finnas kvar i upp till 15 månader. Den vuxna honan börjar lägga ägg efter ca ett halvår.

Symtomen vid tungmaskinfektion är obehag från noshåla och svalg, och irritationen kan göra att hunden harklar och fnyser mycket. Tyvärr finns det ingen medicinsk behandling mot tungmask, men den kan gå att operera bort.

Om du har en importerad hund med symtomen ovan rekommenderas att du kontaktar veterinär för en undersökning. 

Tecken på mask hos hund

Om din hund har symtom som du misstänker beror på maskinfektion bör du kontakta veterinär, inte minst för att det kan finnas andra bakomliggande orsaker. 

Det vanligaste symtomet när en vuxen hund har mask i magen är att den inte har några symtom. Hos valpar kan diarré och lös avföring tyda på maskinfektion, men ofta handlar det snarare om andra parasiter, som t ex giardia.

När en vuxen hund har lungmask kan den dock ha sjukdomssymtom i form av kronisk hosta, dvs hosta som varar i mer än tre veckor. Förutom lungmask kan även spolmaskens larver påverka lungorna och ge upphov till liknande symtom. Lungmask och spolmask brukar sällan ge upphov till några kraftigare besvär hos vuxna hundar. Om din hund verkar ha andningsproblem, är trött eller har feber ska den undersökas hos veterinär. Sådana symtom brukar bero på andra underliggande orsaker än mask.

Att avmaska hunden för säkerhets skull rekommenderas inte. Det gäller både regelbunden avmaskning på rutin, och avmaskning på försök, när hunden har sjukdomssymtom.

Diagnos och behandling

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov hos veterinär. Du samlar då in avföringen i påse eller burk som du tar med till veterinären. För vissa analyser krävs avföring från tre dagar i rad, då parasiterna inte utsöndras kontinuerligt. Det är viktigt att hunden inte har kommit åt att smaka/nosa på avföring från andra djur dagarna före provtagning. Annars finns risk för att parasiter från ett annat djur hittas i provet (s k tarmpassanter), och kan misstas för att vara orsaken till hundens symtom. 

Provet paketeras enligt särskild anvisning och skickas till laboratorium för analys tillsammans med en remiss. Remissen talar om för laboratoriepersonalen vilken eller vilka maskar de ska leta efter, då olika maskar kräver olika analysmetoder. Om en sjukdomsframkallande mask påvisas, som stämmer överens med hundens symtombild i övrigt, ges behandling med lämpligt avmaskningsmedel. 

Du är välkommen att höra av dig till din närmaste veterinär om du vill ha hjälp och råd kring avföringsprov och behandling.  

Förebyggande behandling

Det finns ett par situationer då avmaskningsmedel ges utan föregående avföringsprov. Det gäller dels valptikar och deras valpar, vilka avmaskas av uppfödaren för att undvika infektion av spolmask, och dels hundar som ska resa utomlands. En del länder har krav på att hunden avmaskas före inresa för att förhindra att rävens dvärgbandmask introduceras i landet. Det rekommenderas också att hundar avmaskas före tillbakaresan till Sverige för att förhindra att smittrycket byggs upp i miljön här. Läs mer om avmaskning hund.

Skribent: Boel Sandros, Leg veterinär, 2023

Kontakta en veterinär

En digital valpskola för dig och din valp

I AniCuras digitala Valpskola hjälper vi dig som kommande eller ny hundägare med hur du skall ta hand om din nya familjemedlem. Här hittar du tips, råd och fakta som kan vara bra att ta del av innan valpköpet och när du väl fått hem din nya valp. De månatliga nyhetsbreven är anpassade efter valpens ålder. Anmäl dig och din valp kostnadsfritt idag så får du 20% rabatt på ett butiksköp samt vaccination!
Anmäl din valp till valpskolan här

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.