Cancer hos hund

Cancer är en sjukdom som förekommer även hos hundar, men långt ifrån alla knölar är cancer. Symtom på cancer kan uppträda från det specifika organet som är drabbat. De kan också vara mer diffusa, såsom trötthet eller avmagring. Kontakta alltid veterinär om du misstänker att din hund drabbats av cancer.

Det är viktigt att komma ihåg att en tumör inte är detsamma som cancer. Ordet ”tumör” är för många starkt förknippat med cancer, men många tumörer är godartade. Skulle en veterinär upptäcka en tumör hos din hund betyder alltså inte det nödvändigtvis att hunden har cancer. För en hund är inte en cancerdiagnos dramatisk, som den är för människor. Ur hundens perspektiv kan tandlossning eller en svår öroninflammation vara mer besvärande än till exempel en knöl i juvret.

Hur uppkommer cancer?

Kroppens celler förökar sig genom delning för att ersätta döda eller skadade celler. Celldelning är nödvändigt för att kroppen ska växa, fungera och må bra. I de flesta fall fungerar celldelningen bra, men ibland kan det gå fel på grund av skador i cellernas gener.

Inuti cellens kärna finns generna, djurets DNA. Vissa gener bestämmer hur och när cellen ska dela på sig, samt om den ska sluta dela sig. Det finns också gener som bestämmer om cellen behöver reparation för att inte föra vidare skador. Om en cell är skadad ska det åtgärdas innan celldelningen fortsätter. Problem uppstår när en gen som egentligen ska styra över cellens reparationer är den som själv är skadad. När en sådan gen slutar att fungera sker celldelning trots att det finns skador i arvsmassan. Det resulterar i att de nya cellerna innehåller skadade gener, som kan föras vidare och förvärras. En ansamling av sådana celler kallas cellförändringar. 

Cellförändringar har säkert många hört talas om: de är ett förstadium till cancer. Kroppen är fantastisk på att laga sig själv och i många fall stannar cellförändringar av. Men ibland fortsätter cellförändringen och skadorna i cellerna blir då så stora att de tillslut blir cancerceller. De kan i sin tur växa till tumörer, invadera vävnader eller spridas i blodet.

Vad orsakar cancer hos hundar?

För att cancer ska uppstå behövs alltså skadat DNA. Vissa hundraser drabbas oftare av vissa tumörtyper, och då är ärftlighet en viktig faktor. Andra gånger är det påverkan av könshormon som bidrar till att cancer utvecklas. Det finns även en smittsam tumörsjukdom, TVT, som framför allt sprids genom parning, men den är mycket sällsynt i Sverige. Ålder är också en viktig faktor - cancer är betydligt vanligare hos äldre hundar än yngre.

Vad kännetecknar cancerceller?

 • de fungerar inte som de ska
 • de slutar samverka med resten av kroppen
 • de förökar sig okontrollerat
 • de dör inte när de borde
 • de kan växa in i närliggande vävnader 
 • de kan spridas till andra delar av kroppen

Den okontrollerade växten kan förklara varför många cancerformer återkommer trots operation och behandling. Det räcker med några få kvarblivna cancerceller för att det ska finnas risk för återfall.

Tecken på cancer hos hund

Cancer hos hunden kan vara svår att upptäcka. Det vanligaste är att djurägaren känner en ny knöl i hud eller juver. Men även inre organ kan drabbas av cancer, och då ses med tiden symtom på att det organet fungerar sämre. Symtomen kan vara diffusa och oftast söker djurägaren vård på grund av symtom som också förekommer vid andra sjukdomar. Följande kan vara tecken på cancer hos hund, men måste inte vara det. Cancer kan i en del fall ge andra symtom än dessa, eller inga symtom alls under en lång tid. 

 1. Knölar någonstans på kroppen, särskilt sådana som är snabbväxande 
 2. Sår som inte läker
 3. Viktminskning
 4. Minskad aptit
 5. Blödningar eller sekret från kroppsöppningar eller spenar
 6. Bleka slemhinnor
 7. Svårigheter att svälja eller äta
 8. Orkeslös, ovillig att röra på sig
 9. Ihållande hälta eller stelhet
 10. Svårigheter att andas, kissa eller bajsa
 11. Ökad törst

Om din hund är påverkad under en längre tid ska du alltid kontakta veterinär oavsett om du misstänker cancer eller inte. Här kan du läsa mer om symtom och behandling av tumörsjukdomar hos hund.

Diagnos

Cancerdiagnosen ställs genom att undersöka celler från tumören i mikroskop. Det går att ta ett stickprov från tumören och titta på enstaka celler, men helst vill man bedöma en större bit vävnad genom en s k histologisk undersökning. Olika tumörtyper kan identifieras genom olika sorters specialfärgning, som är synlig i mikroskopet. Vissa cancerformer ger också särskilda avvikelser i blodprover, som brukar vara specifika för cancer. I en del fall är det undersökningsfynd vid ultraljud, röntgen eller annan bilddiagnostik, som väcker misstanke om cancer.

Vanliga cancersjukdomar hos hund

Juvertumör hos tik

Juvertumör är en vanlig cancerform som främst drabbar okastrerade tikar eller tikar som kastrerats sent i livet. Hormonpåverkan är en viktig orsak till juvertumör, och de tikar som kastrerats före sitt första löp har en mindre risk att drabbas. Många juvertumörer innehåller både godartade och elakartade celler. Vanligtvis avlägsnas juvertumör genom operation och skickas till laboratorium för analys. Innan dess vill man försäkra sig om att tumören inte har spritt sig till andra organ, genom att röntga brösthålan och eventuellt ultraljudsundersöka buken. 

Här kan du läsa mer om juvertumör hos hund.

Mastcellstumör

Mastcellstumör är en elakartad tumör som oftast drabbar medelålders till äldre hundar. Mastceller är en typ av vit blodkropp och ingår i hundens immunförsvar. Mastcellstumörer kan variera mycket i både form och storlek. Ibland kan de misstas för vårtor eller insektsbett, eller sitta under huden där de förväxlas med fettknölar. De brukar därför kallas för Den stora imiteraren.

Mastcellstumör behandlas främst med hjälp av kirurgi, men ibland kan även cellgiftsbehandling eller strålning behövas. Vill du veta mer? Här kan du läsa om mastcellstumör hos hund.

Lymfom

Malignt lymfom kan uppträda hos både yngre och äldre individer. Vid lymfom är det de vita blodkroppar som kallas lymfocyter som är drabbade. Det vanligaste tecknet på lymfom är att flera lymfknutor på kroppen svullnar upp kraftigt. Även inre organ, såsom lever, mjälte eller njurar kan vara tumöromvandlade. Sjukdomen kan ha ett snabbt förlopp om den inte behandlas med cellgifter. Med cellgifter kan ofta symtomen gå tillbaka och sjukdomen bromsas. Eftersom cellgiftsbehandling är en stor påfrestning för kroppen eftersträvas oftast att hunden ska hållas symtomfri och att biverkningar ska hållas på en låg nivå, inte i första hand att eliminera cancern. 

Här kan du läsa mer om lymfom hos hund.

Skelettcancer 

Skelettcancer kallas även osteosarkom och är en aggressiv form av cancer. Den är relativt ovanlig, men om hunden drabbas brukar sjukdomsförloppet vara snabbt. Det är större risk att äldre hundar drabbas - runt 7-8 år gamla - samt att det finns vissa raser som ligger i riskzon. Dessa sägs vara Schäfer, Rottweiler och Irländsk varghund. 

Tecken på skelettcancer kan vara akut hälta och svullnad där tumören sitter. Hunden kan bli allmänpåverkad, trött och hängig samt börja sova mer än normalt. Skulle dessa symtom uppstå ska du genast kontakta veterinär.

Här kan du läsa mer om skelettcancer hos hund, samt hur det behandlas.

Kontakta alltid veterinär om du upplever att hundens allmäntillstånd plötsligt försämras

Hjärntumör

Hundar kan tyvärr drabbas av hjärntumör precis som vi människor. Tumörerna kan vara antingen godartade eller elakartade och båda varianterna utgör ett hot mot hundens hälsa. Godartade tumörer kan när de växer orsaka ett tryck på känsliga vävnader och blodkärl inne i hjärnan. Detsamma gäller elakartade tumörer, men dessa kan även skapa problem genom spridning till andra vävnader och organ. När hypofysen blir tumöromvandlad kan det leda till Cushings sjukdom.

Det vanligaste symtomet på hjärntumör är krampanfall.  Andra symtom är vinglighet, beteendeförändringar eller smärta vid beröring av nacken. Hos hundar som drabbas av neurologiska symtom, särskilt om de uppträder sent i livet, kan hjärntumör misstänkas, men det kan även finnas andra förklaringar. 

Behandling av hjärntumör syftar oftast till att minska svullnad i hjärnans strukturer och består av injektioner med steroider. Detta kan i sin tur kan dämpa symtomen. Här kan du läsa mer om hjärntumör hos hund.

Övriga cancerformer

Andra cancerformer som ibland ses hos hund är bland annat levertumör, tumör i mag-tarmkanalen, i bukspottskörteln eller urinblåsan. Varje vävnad i kroppen har potential att canceromvandlas och det finns väldigt många cancerformer, beroende på vilken celltyp cancern utgår från och hur den sedan utvecklas. Prognosen variera, liksom behandlingsalternativen. Behandlingen anpassas för varje enskilt fall. 

Hur behandlas cancer hos hund? 

Det finns idag flera möjligheter att behandla cancer hos hund, och forskningen går ständigt framåt. Det är dock viktigt att noga tänka igenom vad behandlingen innebär för ditt djur, i form av exempelvis smärtor efter operation, biverkningar av läkemedel, eller stress i samband med återkommande veterinärbesök.

Vid all behandling eftersträvas att prognosen för tillfrisknande ska överväga jämfört med hundens eventuella lidande, och att lidandet ska vara kortvarigt i förhållande till den förväntade kvarvarande livslängden. 

Kirurgisk behandling av tumörer

Den vanligaste behandlingen av cancer hos hund är kirurgi, att man opererar bort knölar i hud eller juver. Det är viktigt att knölen skickas till laboratorium för analys (så kallad PAD, patolog-anatomisk diagnos) för att ta reda på vad det är för tumör och om den är avlägsnad i sin helhet. Inför en större operation är det vanligt att så kallad metastasröntgen genomförs, för att kontrollera att inte tumören har hunnit sprida sig. Ofta görs även en ultraljudsundersökning av bukhålan. 

Godartade tumörer kan opereras bort för att undvika att de orsakar problem när de växer sig större, i synnerhet om de sitter på olämpliga ställen.

Strålbehandling av tumörer

Mot vissa cancertumörer ges ibland strålbehandling. Strålbehandling innebär att röntgenstrålar med hög energi riktas mot tumören. Strålningen som hunden utsätts för är stark, och därför utförs behandlingen i flera små etapper för att undvika eventuella skador på frisk vävnad.

Hunden sövs ner eller får lugnande medel för att ligga still under behandlingen. Efteråt kan hunden komma att skrivas in på vårdavdelning om veterinären bedömer att det är nödvändigt. Annars får den åka hem och vila upp sig i hemmets trygga vrå mellan behandlingstillfällena. 

Här kan du läsa mer om strålbehandling på hund. 

Behandling med cytostatika

Cytostatikabehandling kallas även cellgiftsbehandling eller kemoterapi, och det ges till hunden i tablettform eller genom injektioner. Läkemedlen påverkar hela kroppen, varför biverkningar som kräkningar, nedsatt aptit och diarré kan ses. 

Syftet med medicineringen är främst att hålla hunden symtomfri så länge det går, och att den ska må så bra som möjligt under och mellan behandlingarna. En komplett eliminering av cancern kräver oftast så höga cellgiftsdoser att biverkningarna inte vore acceptabla. 

De flesta hundar genomgår cytostatikabehandling utan några biverkningar. 

Hunden får medicin i omgångar - ungefär var tredje till sjätte vecka - men är inte inskriven på kliniken. Mellan behandlingarna bor ni båda hemma för att kunna ta det lugnt. Hos veterinären får du råd och hjälp kring hur du ska ta hand om hunden och vad som är viktigt att tänka på i hemmiljön.

Här kan du läsa mer om cytostatikabehandling.

Palliativ vård

I en del fall är det bästa alternativet att helt enkelt ge hunden den behandling som krävs för att den ska ha god livskvalitet så länge det går. Det kan röra sig om smärtstillande, medel mot illamående, steroider eller specialfoder. Hunden bryr sig inte om att den har en cancerdiagnos, bara den får slippa må dåligt och kan göra de saker som den tycker om.

Kontakta en veterinär

Hjälpte den här artikeln dig?

Vänligen välj vad som passar din situation eller typ på egen hand. Vi uppskattar din feedback väldigt mycket.

Tack!

Vi uppskattar det verkligen

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.