VĂ¥ra kompetenser

På djursjukhuset möter du och ditt djur receptionister, djurvårdare, veterinärer och djursjukskötare och kanske en fysioterapeut! Alla våra medarbetare är ovärderliga för att vårdkedjan ska fungera för dig och ditt djur. Här nedan beskriver vi lite närmare vad var en en av dessa har för arbetsuppgifter och utbildning.

Djurvårdare

Våra duktiga djurvårdare tar hand om allt som ryms under begreppet omvårdnad. De ger ditt djur kärlek och omsorg, rastar din hund, gör rent buren hos din katt, borstar pälsar, tvättar, matar och ser till att vistelsen ska bli så positiv som möjligt för ditt djur. Djurvårdaren gör även en del medicineringar och behandlingar, beroende på utbildning och erfarenhet inom behandling och förebyggande vård.

Receptionist

Våra receptionister är ofta djurvårdare eller har annan bakgrund inom djur och djurhälsa, t.ex. från djurbutik, hundpensionat, osv. Gemensamt för dem alla är att de vill ge bästa service till dig som kommer hit med ditt djur.

Legitimerade djursjukskötare

Legitimerade djursjukskötare, i dagligt tal sköterskor, har en 3-årig utbildning med både teori och praktik och är veterinärens förlängda arm. Beroende på erfaranhet och fortbildning får djursjukskötaren exempelvis söva ett djur och vaka över narkos, assistera vid operationer, medicinera med alla preparat och utföra enklare kirurgiska ingrepp. De röntgar, tar blodprov, sköter sår, vaccinerar och det är också våra djursjukskötare som oftast ger telefonrådgivning. Yrket är behörighetsreglerat och har därmed ett regelverk om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt o.s.v.

Legitimerad veterinär

En veterinärutbildning är minst 5 år och omfattar såväl teori som praktik/klinisk träning. I princip har en legitimerad veterinär den formella kompetensen för samtliga områden och aspekter inom djurens hälso- och sjukvård.

Förutom att behandla djur och hälsovård har veterinärens uppgifter vuxit till att i större omfattning inbegripa smittskydd på grund av öppnare gränser. Sverige driver inom EU frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse, bland annat för att garantera säkra livsmedel.

Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar 

En specialist i hundens och kattens sjukdomar har genomgått en minst treårig organiserad klinisk vidareutbildning efter veterinärexamen och fått specialistkompetens i ett speciellt djurslags sjukdomar. Examination sker genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. De flesta veterinärerna på Albano har eller håller på att gå denna vidareutbildning för hundens och kattens sjukdomar. 

Specialist inom specifikt ämnesområde inom hund och katt

Detta är en svensk ämnesspecialisering som veterinären kan göra efter genomgången djurslagsspecialisering. Utbildningen är organiserad och tar som regel flera år att genomföra. Examination sker genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

På Albano finns 10 ämnesspecialister; inom ögonsjukdomar, hjärtsjukdomar, internmedicin, kirurgi, bilddiagnostisering, hudsjukdomar, onkologi (tumörsjukdomar) och neurologi. 

Resident

En Resident är en veterinär som genomgår en 3 till 5-årig utbildning under handledning av en så kallad Diplomat inom ett specifikt ämnesområde. Utbildningen är godkänd av ett specifikt college i Europa eller i undantagsvis i USA. Utbildningen är omfattande och kräver en stor arbetsinsats och målmedvetenhet hos aspiranten. Utbildningen är i huvudsak klinisk men det ingår en viss del forskning som ska resultera i en eller flera godkända publikationer. Utbildningen avslutas med en examen.

På Albano har vi just nu tre residenter, som alltså är under pågående utbildning till europeiska specialister.

Diplomat

En veterinär som har genomgått en residentutbildning och klarat av den avslutande examen. För att bibehålla sin diplomatstatus krävs ett stort engagemang och fortsatt utveckling inom ämnesområdet. På Albano finns 8 diplomater inom flera olika ämnesområden och förutom kliniskt arbete och forskning arbetar de även med att utbilda andra veterinärer och är handledare åt residenter.

Legitimerad sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut

För att bli legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut krävs en treårig högskoleutbildning. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen vilket i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. Sedan 2014 är fysioterapeut det nya namnet på yrket sjukgymnast. På Djursjukhuset Albanos Rehabiliteringsmottagning är alla medarbetare legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ett par medarbetare har även gjort en specialisering mot veterinärmedicin auktoriserad av Jordbruksverket. Auktorisationen kräver först den treåriga högskoleutbildningen till legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut, därefter två års yrkeserfarenhet inom humanvård och sedan vidareutbildning via SLU (Sverige) alternativt vidareutbildning utomlands. Detta ger sedan ett godkännande av Jordbruksverket att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.