Priser inom djursjukvården

Djurägare har idag stort intresse för sitt djurs allmänna välbefinnande och efterfrågar bättre och mer kvalificerad vård till sina husdjur. Detta har drivit och utvecklat både den förebyggande samt specialiserade djursjukvården och därmed nya valmöjligheter för djurägare. En annan faktor som också påverkar kostnadsutvecklingen är att husdjuren lever längre, vilket ofta leder till fler veterinärbesök och ett ökat vårdbehov.

AniCuras veterinärer beslutar alltid om utredningar och behandlingar, samt kostnader kring dessa, i samråd med dig som djurägare. AniCura erbjuder högkvalitativ och mycket specialiserad djursjukvård. För att erbjuda detta krävs kompetens, avancerad utrustning och lokaler som uppfyller höga krav på hygien, utrymme, bemanning och bevakning. Samtidigt är inte alla verksamheter inom AniCura lika specialiserade, eller har lika brett vårderbjudande, vilket gör att det förekommer prisskillnader mellan våra olika kliniker och djursjukhus. Priset speglar bland annat typ av vård, tidpunkt för vård, specialistkompetens, tillgång till särskild medicinteknisk utrustning, bemanning och beredskap.

Vad kostar djursjukvården?

Sverige har en väl fungerande djursjukvårdsmarknad. Du som djurägare kan fritt vända dig till det djursjukhus eller djurklinik som du föredrar för ditt djurs vårdbehov. En djurklinik som fokuserar på basvård kan ha lägre totalkostnader och därmed något lägre priser än ett djursjukhus som erbjuder specialistkompetent personal, avancerad utrustning och akutjour.

Priserna speglar bland annat typ av vård och behandling, tidpunkt för vård, kunskapsnivå och eventuell specialistkompetens, beskaffenhet och tillgång till särskild medicinteknisk utrustning, tillgänglighet, bemanning och beredskap.

På AniCura arbetar vi tillsammans för djurens bästa genom att erbjuda högkvalitativ djursjukvård med hög tillgänglighet. Vi driver utvecklingen inom veterinärmedicinsk kvalitet och kompetens och vi satsar stort på avancerad utrustning, patientsäkerhet och hygien.

Idag kan den som vill få tillgång till liknande avancerade vårdmöjligheter för djur som för människor. Under det senaste decenniet har svensk djursjukvård utvecklats kraftigt och håller idag en internationellt hög nivå.

Prisjämförelser – endast relevant när vi jämför äpplen med äpplen

Djursjukvården är till skillnad från humansjukvården inte skattefinansierad, vilket betyder att du som djurägare själv betalar de kostnader som uppstår i samband med vård. Därför är det intressant med prisjämförelser – men också svårt om de ska bli rättvisande.

Djursjukhus och kliniker uppvisar relativt stora olikheter i vårdtyngd, medicinskt fokus och erbjudande, vilket innebär att det kan vara en utmaning att göra rättvisande prisjämförelser. Många av AniCuras verksamheter är stora djursjukhus fokuserade på specialiserad djursjukvård. Hit vänder sig djurägare och remitterande veterinärer för avancerad diagnostik och behandling. Ett stort djursjukhus med högre andel akut- och specialistdjursjukvård har normalt högre snittdebitering än en djurklinik eller enskild veterinär som gör en större andel basvård.

Som en jämförelse kan nämnas att landstingen i Sverige har ca tre gånger så höga kostnader för ett besök på ett akutsjukhus jämfört med besök på en vårdcentral. Detta beror på att det precis som inom djursjukvården är stora skillnader i bland annat specialistkompetens, utrustning och beredskap.

Samma diagnos – olika tjänster

För att underlätta prisjämförelser i media, görs ofta förenklingar där vanliga diagnoser jämförs. Dessvärre skapar starka förenklingar stora felaktigheter, eftersom jämförelsen inte tar hänsyn till nivån på utredning och behandling eller tidpunkt för vård.

Omhändertagande av enskilda patienter varierar beroende på om det t ex är ett förstagångsinsjuknande, eller om det rör sig om en patient med upprepade eller kroniska besvär som remitterats till specialist för vidare utredning. Detta innebär att utredning och behandling för två patienter kan skilja sig åt fastän de fått samma diagnos. För dig som djurägare är det intressant att känna till att omfattningen av den medicinska utredningen alltid sker i nära dialog med dig – inga utredningar eller behandlingar påbörjas utan ditt medgivande. Skillnader i veterinärens kunskapsnivå och erfarenhet samt hur modern eller avancerad utrustningen som används är påverkar också kvaliteten och därmed priset.

Jourbemanning

Jour- och nattöppet är en service till djursjukhusets kunder. Det är dyrt och komplext att hålla öppet dygnet runt och det är normalt sett endast de större djursjukhusen som klarar av att göra detta över tid. För att ha råd att hålla öppet på natten behöver djursjukhuset täcka sina kostnader. Det kan t ex innebära ett ökat pris i form av jourtillägg för att kompensera för merkostnader som uppstår på obekväm arbetstid. För att hålla kostnaderna så låga som möjligt planerar verksamheten sin bemanning efter en normal beläggning. Vissa dagar kommer det dock färre patienter och verksamheten går då med förlust. Vissa dagar kommer fler patienter och veterinären tvingas då att prioritera vem som får vård först eller hänvisa till ett annat djursjukhus som har jour- eller nattöppet. På AniCura har vi flera jour- och nattöppna djursjukhus som alla kämpar med pusslet att erbjuda den bästa möjliga tillgängligheten och samtidigt få schema och bemanning att fungera.

Nöjda kunder – en förutsättning för förnyat förtroende

Inom AniCura tror vi att högkvalitativ djursjukvård utförd av kunnig och engagerad personal leder till nöjda djurägare. Vi tar vårt uppdrag på största allvar och arbetar hårt för att möta ökade krav och önskemål. Det är viktigt för oss att både djur och djurägare känner trygghet vid sitt besök och vi är ödmjuka inför det förtroende våra kunder visar oss. AniCura har sedan 2011 haft förmånen att besökas av fler och fler patienter för varje år. Vi är övertygade om att en anledning till detta är att våra kunder uppskattar vår kvalitet och den omfattande satsning som sker inom AniCura för att skapa framtidens djursjukvård.

Hitta din närmaste klinik

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.