Vätska i brösthålan (hydrothorax) hos katt

Hydrothorax innebär att brösthålan innehåller en ökad mängd vätska, vilken omger och begränsar utrymmet för bröstorganen, framför allt lungorna, med akut eller gradvis tilltagande andnöd som följd.

Vätskeutträde till brösthålan kan ske i samband med bland annat hjärtsvikt, förtunning av blodet (exempelvis vid proteinbrist) eller blödning. Beroende på vilken sorts vätska som ansamlats i brösthålan kan tillståndet även kallas hemothorax (blod i brösthålan), chylothorax (vätskan utgörs av lymfa) eller pyothorax (var i brösthålan). Om vätskan är klar och mestadels utgörs av vatten kallas den transsudat, medan proteinhaltig vätska kallas exsudat.

Orsaker

Orsakerna till de olika varianterna av hydrothorax är flera. Hemothorax ses oftast i samband med trauma då blödning uppstått i bröstorgan eller blodkärl i brösthålan. Pyothorax är förknippat med en varig inflammation, till exempel till följd av stickskada utifrån. Pyothorax kan utvecklas långsamt och det är inte alltid det går att hitta den ursprungliga orsaken. Chylothorax kan uppträda vid flera olika sjukdomar, men orsaken är ofta svår att fastställa, s k idiopatisk chylothorax.

Utträde av exsudat eller transsudat kan ske när trycket i blodkärlen är högre än utanför så att vätska pressas ut genom kärlväggen, vilket kan förekomma vid bland annat högersidig hjärtsvikt eller omvridning av en lunglob. En särskild typ av modifierat transsudat förekommer vid den blöta formen av FIP, felin infektiös peritonit. Utträde av transsudat kan också ses när blodet är tunnare än normalt, såsom vid proteinbrist till följd av sjukdom i tarm, njurar eller lever. Ökad produktion av vätska av något slag kan även vara tecken på tumörsjukdom i brösthålan.

Symtom

En katt med hydrothorax har vanligen ett eller flera av följande symtom:

  • Hosta
  • Andningssvårigheter: katten andas snabbt och ytligt, andas med bukpress, intar särskilda kroppspositioner för att lättare få luft, andas med öppen mun
  • Blåaktiga slemhinnor
  • Nedsatt kondition
  • Nedsatt aptit
  • Slöhet

Beroende på vad som orsakat tillståndet ses även andra symtom.

Diagnos

Vid den kliniska undersökningen utvärderas andnöd och syrebrist, och veterinären kan hitta avvikelser i andnings- och hjärtljud vid undersökning med stetoskop. Vanligen kompletteras den kliniska undersökningen med röntgen och/eller annan bilddiagnostik, där tecken på hydrothorax kan påvisas. Genom blodprovsanalys kan man få ytterligare information om underliggande orsak till tillståndet, men för att avgöra vad vätskan i brösthålan utgörs av behöver man vanligtvis ta ut ett prov med hjälp av spruta och kanyl för vidare analys i mikroskop.

Behandling

Katten behöver i normalfallet skrivas in på djursjukhus för vård. I det akuta skedet syftar behandlingen till att underlätta andningen genom att föra bort vätskan som pressar på lungorna, ofta genom s k pleuradränage, samt att tillföra syrgas. Lika viktigt är dock att identifiera och behandla den underliggande orsaken så att inte mer vätska ansamlas i brösthålan.

Prognos

Prognosen varierar från fall till fall beroende på vad som orsakat tillståndet. 

 

Publicerad juni 2017

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.