FIP – felin infektiös peritonit

FIP är en allvarlig virussjukdom hos katt som orsakas av en muterad variant av kattens coronavirus.

Kattens coronavirus (ett annat virus än det som orsakar covid-19 hos människor) infekterar mag-tarmkanalen och utsöndras i avföringen hos infekterade katter. Katter kan smittas av viruset då de kommer i kontakt med avföringen, till exempel om de delar kattlåda med en infekterad katt. Viruset kan överleva flera veckor i omgivningen och är mycket smittsamt.

Många katter blir smittade av coronavirus, i synnerhet katter som lever i flerkattshushåll, i katterier etc. Det innebär dock inte att alla katter utvecklar FIP. I de allra flesta fall förlöper infektionen symtomlöst eller med symtom från mag-tarmkanalen i form av lindrig diarré. Sjukdomen är i den absoluta majoriteten av fall självläkande.

För att FIP ska utvecklas behöver coronaviruset ha muterat, dvs. förändrats. Det är alltså inte den muterade formen som smittar mellan katter utan mutationen sker hos den infekterade katten.

Symtom

FIP drabbar oftast mycket unga eller mycket gamla katter, eller katter som av någon anledning har ett nedsatt immunförsvar. Hälften av alla katter som insjuknar i FIP är yngre än två år.

Det finns i Sverige inget godkänt läkemedel som kan användas i behandlingen mot FIP och sjukdomen leder så gott som alltid till döden. Sjukdomen finns i en ”torr” och en ”våt” form, och blandformer av dessa två är vanliga. Beroende på vilken form det rör sig om och vilket organ som drabbas kan symtomen variera, men gemensamt för insjuknade katter är att de magrar av eller växer dåligt, får nedsatt allmäntillstånd och febertoppar. Vid den torra formen är sjukdomsförloppet mer utdraget (veckor till månader) och katten kan få besvär från ögon, centrala nervsystemet (hjärna, ryggmärg), njurar mm. Vid den våta formen, som har ett snabbare förlopp (dagar till veckor), får katten vätska i bukhålan (ascites) och/eller brösthålan (hydrothorax). I dessa fall blir katten svullen om magen eller får svårt att andas.

Diagnos

Det är svårt att ställa diagnosen FIP kliniskt, eftersom virusprover från avföring inte kan skilja på tarmformen av coronaviruset och FIP-varianten. Likaså kan antikroppsanalyser i blodprov inte avgöra om katten är sjuk i FIP, enbart att den varit exponerad för coronavirus. Veterinären kan ta hjälp av till exempel blodprover, röntgen och ultraljud för att ställa en så kallad sannolikhetsdiagnos. För att komma så nära en fastställd diagnos som möjligt krävs vävnadsprover från påverkade organ, prov från ryggmärgsvätska eller bukvätska. Ju fler prover som tyder på FIP desto större sannolikhet för korrekt diagnos.

Behandling

I Sverige finns inget godkänt preparat för behandling av FIP. Läkemedel finns registrerat i utlandet och det kan vara möjligt att genom licensansökan få tillgång till läkemedel. Behandlingen är mycket kostsam. Utan behandling är dödligheten i sjukdomen i princip hundraprocentig.

När bör man kontakta veterinär?

Om katten är sjuk rekommenderas att man kontaktar veterinär. 

 

 

Texten uppdaterades september 2022. Skribent: Sandra Douglas, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.