HCC (smittsam leverinflammation hos hund)

Smittsam leverinflammation hos hund, HCC, orsakas av ett virus. Infektionen är ovanlig i Sverige tack vare att hundarna här har ett gott vaccinationsskydd.

I takt med en ökande införsel av hundar med okänd vaccinationsstatus stiger även risken för att få in hundar som är smittbärare av HCC eller som löper risk att insjukna vid kontakt med viruset.

HCC är en anmälningspliktig sjukdom, som inte smittar till människa.

Orsak

HCC orsakas av ett adenovirus och hundar i alla åldrar kan bli infekterade, men valpar drabbas oftast hårdast. Smittspridningen sker genom infekterade kroppsvätskor. En hund som bär på smittan kan urskilja virus i urinen, och viruset kan sedan överleva många månader i skog och mark eller i inomhusmiljön, i exempelvis förorenade filtar och matskålar.

Symtom

Symtomen varierar från milda luftvägssymtom eller enbart bärarskap till ett snabbt sjukdomsförlopp med dödlig utgång. Ovaccinerade valpar är vanligtvis de som drabbas hårdast. Oftast ses då diarré, illamående och ont i buken, samt bleka eller gula slemhinnor (gulsot/ikterus).  Blödningar och svullnader på kroppen är också vanligt. En del hundar kan få en kraftig ögoninflammation sent i sjukdomsförloppet. Dräktiga tikar kan föda dödfödda valpar utan att själv visa symtom på sjukdom.

Diagnos

Med hjälp av klinisk undersökning och blodprover kan veterinären få reda på om hunden har en leversjukdom. Andra undersökningar som kan bli aktuella är röntgenundersökning, ultraljudsundersökning och vävnadsprovtagning från levern med hjälp av olika kirurgiska tekniker. För att säkert ställa diagnosen HCC behöver virus påvisas i exempelvis svabbprov från svalget eller i levervävnad.

Diagnos kan även ställas genom obduktion.

Behandling

Botande behandling saknas. Sjuka hundar skrivs in på djursjukhus för understödjande behandling i form av näring, smärtlindring, blodtransfusion och intravenös vätskebehandling, efter behov.

Förebyggande åtgärder

Vid misstänkt eller bekräftad HCC-smitta desinfekteras inomhusmiljön med sådana medel som har effekt på virus (CAV-1).  Utomhusmiljön är av naturliga skäl svårare att smittrena och utgör därför en risk som smittreservoir under lång tid.

Vaccination ger ett effektivt skydd mot HCC. En korrekt vaccinerad tik överför sin immunitet till de valpar hon föder. Skyddet från modern avtar successivt över tid och varierar mellan individer. Valpar bör vaccineras mot HCC vid 8 veckor och 12 veckor.  

Man bör alltid kontrollera att en hund som man avser importera är vaccinerad mot HCC även om det inte är ett myndighetskrav.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.