Förgiftningar hos hund

Det finns en mängd potentiellt giftiga läkemedel, växter och andra substanser som hundar kan stöta på i sin miljö. Om man misstänker att hunden kommit i kontakt med något giftigt bör man snarast kontakta veterinär.

Diagnos och behandling

I vissa fall finns specifika tester att använda vid en misstänkt förgiftning men i de flesta fall krävs att man vet vad hunden kommit i kontakt med. Det är av stor vikt att ta med eventuella förpackningar eller växter till veterinär.

För att minska upptaget av det giftiga ämnet kan man provocera hunden att kräkas med läkemedel. Det är mest effektivt inom 30 min efter intag av den giftiga substansen. Vissa ämnen till exempel frätande ämnen kan ge frätskador på matstrupen och man bör i dessa fall inte framkalla kräkning.

OBS - Vi rekommenderar inte att man i hemmet försöker framkalla kräkning med salt då detta kan leda till saltförgiftning hos hunden.

Kol i tablettform eller suspension kan ges för att minska upptaget av vissa substanser via tarmen. Många gånger är intravenös vätskebehandling effektivt för att filtrera ut substansen via njurar. För vissa substanser finns det specifikt motgift att ge.

Choklad

Choklad innehåller teobromin som har en stimulerande effekt på nervsystemet. Hundar är mycket känsligare för teobromin än vad människor är på grund av att de bryter ner teobromin långsammare. Hundar visar tecken på förgiftning vid låga doser, bara ett par bitar av mörk choklad kan göra en mindre hund sjuk men även ljus choklad kan vara skadligt i tillräcklig mängd. En hund med chokladförgiftning får symtom såsom ökad kroppstemperatur, kramper, vinglighet, kräkning, diarré samt ökad hjärtfrekvens med rytmrubbningar.

Behandling består i att framkalla kräkning hos hunden samt att ge kolgivor vid upprepade tillfällen. Vid hjärtpåverkan kan specifik hjärtmedicin krävas för att behandla rytmrubbning och hjärtklappning. Vid problem såsom kräkningar krävs mediciner som skyddar mage och tarm. Det finns inget motgift att ge.

Xylitol

Xylitol finns som sötningsmedel i många produkter och är giftigt för hund. Xylitolintag ger en sänkning av blodsockerhalten vilket kan vara potentiellt dödligt för en hund om det ej upptäcks i tid. 3 tuggummin är toxiskt för en 10 kg hund. Xylitol ger även leverskador.

Symtom på förgiftning kommer cirka 1 timme efter intag och visar sig som kräkningar, trötthet, vinglighet, kramper. Diagnos ställs med vetskap om intag samt blodprover. På djursjukhuset behandlas hunden med induktion av kräkning samt sockerinjektioner. I de fall hunden fått en leverskada krävs oftast mer avancerad vård ibland med blodtransfusioner.

Råttgift

Råttgift innehåller ämnen som förhindrar blodets förmåga att koagulera. Det tar några dagar efter intag tills man ser symtom på förgiftning. Hunden kan börja spontanblöda från nosen, kräkas blod, blodig diarré samt blöda från slemhinnor i munnen. Diagnos ställs med blodprover samt vetskap om intag. Behandling om hunden kommer in i ett tidigt skede (några timmar efter intag) består i att inducera kräkning samt kolgiva. Hunden behandlas med K-vitamininjektioner eller -tabletter för att återställa koaguleringsförmåga hos blodet. I livshotande tillstånd kan blodtransfusioner krävas.

Råttgiftet alfakloralos orsakar medvetslöshet, rubbad hjärtrytm och neurologiska symtom. Då medlet saknar motgift ges understödjande och symtomatisk behandling.

Läkemedel

Läkemedel som inte är avsedda för hundar eller som ges i en för hög dos kan orsaka allvarliga symtom, vilka varierar beroende på vilket preparat som förtärts. Hundar ska aldrig ges läkemedel avsedda för människor om det inte har ordinerats av veterinär.

Svamp

Giftsvampar kan ge förgiftningssymtom hos hundar likväl som hos människor. Beroende på vilken svamp det rör sig om kan symtomen variera från lättare mag-tarmlidande till allvarligare symtom i form av exempelvis leversvikt eller neurologisk störning, och i enstaka fall även orsaka dödsfall.

Algförgiftning

Hundar kan drabbas av algförgiftning/algtoxinförgiftning om de badar i havs- eller sjövatten som har blommande alger. De toxiner som algerna producerar är mycket farliga och kan leda till döden. Om algerna är koncentrerade i vattnet behövs vanligtvis inte någon stor mängd för att en hund blir allvarligt sjuk.

Symtomen är beroende av vilken art av blåalg det rör sig om, samt mängd och koncentration av alger/algtoxin som djuret fått i pälsen, druckit eller slickat i sig. Allmän oro och darrighet är vanligen de första symtomen efter att djur har druckit vatten som innehåller algtoxiner. En del toxiner kan vara väldigt irriterande för hud och slemhinnor. Läs mer om algförgiftning och vad man kan göra här.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.