Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är i fokus för AniCuras veterinärmedicinska kvalitetsarbete. Detta betyder att de djur som besöker våra djursjukhus eller kliniker ska få behandling baserad på både de bästa tillgängliga vetenskapliga grunderna och på beprövad erfarenhet. Dessutom ska vården ske så att djuren inte drabbas av smitta eller annan vårdskada.

Vårdhygien

Sjukdomar som drabbar patienter på grund av att de har kontakt med vården, s k vårdrelaterade infektioner, förekommer hos både människor och djur. Det enda sättet att minska risken för att patienten drabbas av en vårdrelaterad infektion är genom att ha en god vårdhygien. Grunden för god vårdhygien är rena händer, arbetskläder, utrustning och lokaler. Inom AniCura bedrivs ett aktivt arbete med att ständigt förbättra vårdhygienen, där våra verksamheter arbetar efter en gemensam hygienplan.

En god vårdhygien minskar spridningen av de flesta smittämnen inklusive de antibiotikaresistenta bakterierna. Detta är väsentligt, inte bara för våra patienter utan även för människor, eftersom risken att djurägare och djursjukvårdspersonal blir smittade av antibiotikaresistenta bakterier också minskar. Därigenom gynnas samhället i stort.

Vetenskaplig evidens som grund

Som del i kvalitetsarbetet - att våra patienter ska behandlas enligt vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet - ingår att vi ska använda antibiotika på smartare sätt. Konkret betyder det att vi följer Sveriges Veterinärförbunds antibiotikapolicy för hund och katt, samt att vi årligen undersöker vår antibiotikaanvändning för att kunna förbättra oss. Detta är också en del i AniCuras arbete för att minska spridningen av antibiotikaresistenta bakterier i samhället.

Ansvarsfull hantering av antibiotika

Du som djurägare kan också bidra till att minska spridningen av antibiotikaresistens genom att följa veterinärens anvisningar om exempelvis sårvård, schamponering, öronrengöring eller användning av krage. Det är viktigt att du, om ditt djur får antibiotika, kontaktar veterinären om inte behandlingen förbättrar djurets tillstånd, eftersom detta kan tyda på att djuret har fått en infektion orsakad av antibiotikaresistenta bakterier. I en del fall kan det bli nödvändigt att byta antibiotika. I så fall tas ett prov för bakteriologisk odling och resistensbestämning för vägleda veterinären till rätt antibiotikabehandling.

Inom AniCura kontrolleras dessutom de diagnostiska analyser som används, för att bistå veterinären med korrekt information så att ditt djur kan få rätt behandling och vård.

Fortlöpande utbildning

För att ytterligare förbättra patientsäkerheten arbetar vi inom AniCura med att höja kommunikationsförmågan hos vår personal så att behandling och vård av ditt djur blir så tydlig som möjligt för dig som djurägare. Likaså gör våra verksamheter registreringar och uppföljningar av de eventuella misstag som begås, för att kunna förbättra rutiner och förhindra att misstag sker.

Hitta din närmaste klinik

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.