Neurologisk utredning hund

Neurologisk utredning kan bli aktuellt när en hund har symtom som krampanfall, förlamning eller påverkat rörelsemönster. Utredningen kan vara uppbyggd på olika sätt beroende på vad hunden har för besvär, och den utförs som regel av en specialistveterinär.

Vad innebär neurologisk utredning för hund?

Nervsystemet kan beskrivas som kroppens styrcentral, med uppgift att koordinera all kroppslig aktivitet, både den viljemässiga och den som ligger utanför viljans kontroll. Det är indelat i det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och det perifera nervsystemet (de nerver som förbinder centrala nervsystemet med övriga kroppen).

En neurologisk utredning görs när en hund visar tecken på sjukdom någonstans i nervsystemet, såväl i det centrala nervsystemet som i perifera nerver.

Att utreda patienter med symtom på sjukdomar i nervsystemet kräver andra diagnostiska metoder än de vi brukar använda för att diagnostisera sjukdomar i övriga kroppen. Vi använder avancerad bilddiagnostik (magnetresonanstomografi eller datortomografi) samt ryggmärgsvätskeprov för att kunna utvärdera det centrala nervsystemet. För att bedöma det perifera nervsystemet tar vi hjälp av elektrodiagnostik samt muskel- och nervbiopsier. Den här diagnostiken finns inte alltid tillgänglig på djurkliniker och djursjukhus, och den är oftast mer kostsam än undersökningar med exempelvis blodprover eller röntgen.

Vid vilka symtom kan en neurologisk utredning behövas?

Symptom som kan behöva utredas är till exempel:

 • Förlamning
 • Sänkt medvetandegrad
 • Desorientering
 • Yrsel
 • Kramper
 • Rörelsestörning

Vilka tester och undersökningar ingår i en neurologisk utredning för hund?

En neurologisk utredning inleds med att veterinären, genom att undersöka och ställa frågor, försöker fastställa bland annat var i nervsystemet symtomen uppkommer. Veterinären gör en neurologisk undersökning, där bland annat hundens reflexer, rörelser, känsel och övriga sinnen bedöms. Utifrån sjukdomshistorien och den kliniska undersökningen bestämmer veterinären hur den fortsatta utredningen ska se ut. Den kan innehålla en eller flera av följande undersökningar:

Bilddiagnostik

Undersökning med magnetresonanskamera (MR-undersökning) eller datortomografi är en vanlig del av en neurologisk utredning. Med sådan här diagnostik går det att avbilda det centrala nervsystemet. Hjärnan och ryggmärgen är svåra att bedöma vid en vanlig röntgenundersökning, eftersom de skyms av skallbenet och ryggkotorna.

Ryggmärgsvätskeprov

Hjärna och ryggmärg omges av hinnor. Innanför hinnorna finns vätska som ger skydd mot slag och stötar samt förser vävnaderna med näringsämnen. Vätskan kallas för ryggmärgsvätska. Ryggmärgsvätskeprov är av speciellt värde när veterinären letar efter inflammatoriska sjukdomar. Provtagningen kräver att patienten är sövd och innebär vissa risker.

Elektrodiagnostik

Elektrodiagnostik används för att påvisa avvikelser i det perifera nervsystemet (nerver, muskler och nervmuskeländplatta). Dessa tester kräver speciell utrustning. Elektrodiagnostiska tester inkluderar:

 • Elektroencefalografi (EEG) som är användbart vid utredning av epilepsi
 • BAEP (brainstem auditory evoked potential) som ger oss ett objektivt sätt att undersöka hörsel på hundar och katter
 • Elektromyografi (EMG) är ett förhållandevis enkelt sätt att undersöka muskulaturen för att leta tecken på muskelsjukdom (myopati) eller att muskeln förtvinat till följd av nervskada
 • Nervledningshastighet (NCV) innebär att nervledningshastigheter mäts i motoriska och sensoriska nerver
 • Repetitiv nervstimulering

Muskel- och nervbiopsier

Vid sjukdomar i det perifera nervsystemet kan ett vävnadsprov från en muskel eller en nerv ge värdefull information. Provet ger sällan en definitiv diagnos men kan ge veterinärerna en fingervisning om hur tillståndet ska behandlas.

Myelografi

Myelografi är en kontraströntgenundersökning av ryggmärgskanalen. Genom att tillföra kontrast i ryggmärgskanalen i samband med en röntgenundersökning kan veterinären få mer information än från en vanlig röntgenbild. Myelografi är dock ett invasivt ingrepp och risk finns att nervvävnaden skadas.

Vilka sjukdomar och tillstånd kan upptäckas genom en neurologisk utredning för hund?

En neurologisk utredning kan göras både för att upptäcka och för att utesluta avvikelser. Tillstånd som kan upptäckas är till exempel inflammation och infektion, tumörer, missbildningar, samt infarkter i hjärnan eller ryggmärgen.

En del sjukdomsdiagnoser ställs genom att man utesluter tänkbara orsaker till symtomen. Ett exempel är epilepsi. Det finns inget särskilt test som kan ge svar på om en hund har epilepsi eller inte. När en hund har återkommande krampanfall kan det finnas flera tänkbara underliggande sjukdomar - däribland hjärntumör, förgiftning och trauma - och de behöver behandlas på olika sätt. Den neurologiska utredningen består då av undersökningar och tester som ska hitta andra möjliga orsaker till krampanfallen. Om inga avvikelser kan påvisas vid utredningen har hunden sannolikt epilepsi.

Vilka är de vanligaste neurologiska sjukdomarna hos hundar?

Nervsystemet på hund kan drabbas av en mängd olika sjukdomstillstånd. Epilepsi och diskbråck hör till de vanligaste.

Hur behandlas neurologiska sjukdomar hos hundar?

Behandlingen avgörs av vad den underliggande orsaken är. Många tillstånd kan behandlas med läkemedel, medan andra behöver åtgärdas med neurokirurgi, framför allt diskbråck. Vid diskbråck hos hund trycker innehållet i en trasig disk (diskmassa) mot ryggmärgen. Det här leder ofta till en kraftig smärta och ibland även nedsatt nervfunktion i den del av kroppen som är bortanför diskbråcket.

Många diskbråck behandlas konservativt, vilket innebär vila och smärtlindring. I de fall smärtan inte ger med sig eller om patienten visar förlamningssymtom, rekommenderas vanligen operation. Syftet med en diskbråcksoperation är att lätta på trycket från den skadade disken mot ryggmärgen, genom att avlägsna hela eller delar av diskmassan.

Hur kan jag förebygga neurologiska sjukdomar hos min hund?

Det finns ingen specifik åtgärd som förhindrar att en hund drabbas av neurologisk sjukdom. Det du kan göra är att se till att din hund är i välmusklad och i lagom hull, eftersom det kan lindra besvären och underlätta återhämtningen vid diskbråck. Du bör också se till att din hund inte kommer åt giftiga ämnen som kan ge neurologiska symtom (som till exempel läkemedel, musgift, blågröna alger eller choklad). Här kan du läsa mer om olika förgiftningsrisker för hundar.

Vad är kostnaden för en neurologisk utredning för hundar?

Hur mycket utredningen kostar beror på vilka tester och undersökningar som görs. Inför särskilt kostsamma undersökningar brukar man vanligen inhämta ett förhandsbesked från försäkringsbolaget att de accepterar kostnaden.

Kan min hund återhämta sig helt från en neurologisk sjukdom?

Prognosen vid neurologisk sjukdom beror helt och hållet på vad det är för sjukdom eller skada hunden har fått. En del tillstånd läker helt, medan andra sjukdomar kan hållas i schack med läkemedel och/eller träning. I en del fall finns det ingen behandling som hjälper tillräckligt för att hunden ska ha en acceptabel livskvalitet. Då är det bäst att låta hunden somna in.

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.