Vanliga frågor och svar om coronavirus hos djur

På denna sida har vi samlat vanliga frågor och svar kring coronavirus och djur, mer specifikt hund och katt.

Kan hundar smittas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och bli sjuka i COVID-19?

Utifrån vad vi vet om SARS CoV-2 och andra coronavirus idag anses risken att ditt husdjur skulle smittas av humant coronavirus som mycket liten och det finns idag inga tydliga bevis för att människor kan smittas av sina husdjur.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas dock att hålla hundar åtskilda från infekterade människor och att inte låta hundar som bor i hushåll där människor är infekterade träffa andra djur eller människor.

Det är viktigt att tänka på att viruset är nytt och intensiv forskning pågår - håll dig därför uppdaterad och följ WHOs riktlinjer! 

Nedan finns länkar till veterinärmedicinska sidor:

Har inte media rapporterat om att hundar har smittats av det nya coronaviruset SARS-CoV-2?

Det finns några fall beskrivna där hund testat positivt för SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Ett antal hundar har också testats för viruset med negativt resultat. De hundar som testades positivt har varit symptomfria och det finns i dagsläget inga bevis för att sällskapsdjur utgör en smittrisk för oss människor.

Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas dock att hålla hundar åtskilda från infekterade människor och att inte låta hundar som bor i hushåll där människor är infekterade träffa andra djur eller människor.

Om det inte finns bevis för att coronasmittan kan överföras från djur till människa - varför rekommenderas att smittade personer ska isoleras både från djur och andra människor?

SARS-CoV-2 är ett nytt virus och intensiv forskning pågår. Vi vet idag för lite för att helt utesluta att djur kan bära smitta och därför rekommenderas detta som en säkerhetsåtgärd.

Kan katter smittas av det nya coronaviruset SARS-CoV-2?

Ja, det finns några få fall beskrivna där katter har smittats av SARS-CoV-2, senast i Pennsylvania i oktober, och där katterna bott hos ägare som också testats positivt för viruset. Ett antal katter i Hong Kong har också visats ha antikroppar mot SARS-CoV-2. I Hong Kong har en mindre experimentell studie utförts där katter infekterats med SARS-CoV-2 och visats kunna bära på viruset. Denna studie är ännu inte utvärderad eller publicerad. Dessa katter har utsatts för viruset i höga doser i en laboratoriemiljö vilket inte är detsamma som exponering för viruset i hemmiljö.

Kan katter bli sjuka i COVID-19?

I den experimentella studien från Hong Kong utvecklade några katter symtom på sjukdom, liknande COVID-19. Symtomen som noterades var:

 • andningssvårigheter
 • förkylningssymptom
 • lunginflammation
 • hosta
 • diarré

Kan katter smitta andra katter med coronaviruset SARS-CoV-2?

Den experimentella studien som utförts i Hong Kong indikerar att katter kan sprida viruset vidare till andra katter, under mycket nära kontakt katterna emellan. Ett antagande har gjorts att viruset sprids via nossekret, saliv och eventuellt avföring.

Kan katter smitta människor med SARS-CoV-2 så att de blir sjuka i COVID-19?

Baserat på den kunskap vi för närvarande har finns det inga tecken på att katter kan sprida det nya coronaviruset, SARS-CoV-2, till människor. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att hålla katter åtskilda från infekterade människor och att inte låta katter som bor i hushåll där människor är infekterade träffa andra djur eller människor. Det rekommenderas också att upprätthålla god hygien vid hantering av alla husdjur. Tvätta händerna ofta och rengör regelbundet matskålar och sovplatser.

Så vad kan jag göra? 

Utöver att följa myndigheternas rekommendationer kan du förstärka hygienen hemma genom att:

 • Tvätta händerna innan och efter interaktion med husdjur.
 • Med jämna mellanrum rengöra ytor där djur vistas och direkt efter kontakt med råa, animaliebaserade foder. 

Följ utvecklingen via dessa sidor:

Ska jag låta testa mitt djur för SARS-CoV-2/COVID-19??

I dagsläget finns ingen anledning att testa husdjur för SARS-CoV-2.

Vad ska jag göra om mitt djur är sjukt och uppvisar influensaliknande symtom? 

Kontakta veterinär om ditt husdjur är allmänpåverkat och/eller visar tecken på sjukdom såsom hosta, nysningar eller andningssvårigheter. Håll djuret inne och låt det inte träffa andra djur tills ni vet vad som orsakar symtomen. Luftvägssymtom hos husdjur orsakas vanligen av kända virus- eller bakterieinfektioner såsom kennelhosta och kattsnuva; dessa smittar inte människor.

Hur gör jag om jag själv är sjuk, nyligen har besökt ett riskområde och/eller är i hemkarantän pga misstänkt COVID-19 och mitt djur behöver veterinärvård?

Om du har influensaliknande symtom eller är satt i karantän på grund av möjlig coronasmitta ber vi dig att i första hand ringa din veterinärklinik för att utarbeta en plan. Du kan också besöka oss i AniCura-appen.

Om ditt djur har livshotande skador eller sjukdom kräver det förstås akut vård:

 • Ring kliniken för att konfirmera att de kan ta emot djur som potentiellt exponerats för det nya coronaviruset, SARS-CoV-2. Du kan bli remitterad till en annan klinik. 
 • Låt en person som inte blivit utsatt för virus/inte sitter i karantän transportera djuret till och från kliniken för att minska smittspridningen.

Vad vet vi om andra coronavirus?

Coronavirus är ett grupp sedan tidigare kända virus och COVID-19 orsakas av en stam som benämns SARS-CoV-2. Det finns nu minst sju olika former av coronavirus som kan smitta människor (inklusive kända virus som SARS-CoV som identifierades 2002/2003 och MERS-CoV från 2012) och många fler på djursidan. 

Hos hundar och katter förekommer former av coronavirus som inte smittar människor:

 • Hos katter är coronavirus (FCoV) ett mycket vanligt förekommande i magtarmvirus och viruset är särkilt vanligt hos katter i katterier och på katthem där många katter vistas på liten yta. Smittade katter får vanligen milda symtom från mag-tarmkanalen men hos enstaka individer kan viruset mutera till en dödlig variant; felin infektiös peritonit (FIP). FIP smittar inte mellan individer. 
 • Hundar kan drabbas av två former av coronavirus; en tarmform (CCoV) som vanligen orsakar mild diarré men som hos framförallt unga valpar kan orsaka livshotande sjukdom samt en luftvägsform (CRCoV) som ger förkylningsliknande symtom och kan utgöra en del i kennelhostekomplexet. 

Hur behandlas coronavirusinfektion hos hund och katt?

Det finns ingen specifik behandling mot coronavirusinfektion hos hund och katt. De allra flesta smittade visar inga eller mycket milda symtom som inte kräver vård. Mer allvarligt sjuka patienter får understödjande behandling i form av bland annat vätska och näringstillförsel. Antibiotika är inte verksamt mot virus och används därför inte. Hundar och katter behöver mycket sällan sjukhusvård för coronavirusinfektioner.

Finns det vaccin mot coronavirus för djur?

Vaccin för hundens coronavirus (CCoV) finns tillgängligt i vissa länder (dock ej i Sverige) men dess effekt är ifrågasatt. Likaså är effekten av vaccin mot kattens coronavirus (FCoV) omdiskuterad, i synnerhet som katterna ofta smittas innan de är gamla nog att vaccineras. Vacciner för hund och katt skyddar inte mot COVID-19. 

Kan djurets mat innehålla coronavirus?

Det är mycket osannolikt att kommersiellt framtaget torrfoder eller burkmat skulle innehålla virus.

Varför ändrar sig informationen om COVID-19 hela tiden?

COVID-19 är en nyligen uppkommen sjukdom och situationen är fortfarande under utveckling. Vi lär oss mer om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen COVID-19 varje dag.

Hur ska jag tänka kring mina andra sällskapsdjur?

SARS-CoV-2, det virus som orsakar sjukdomen COVID-19, är ett humant virus och den största risken är överföring mellan människor. Det finns inga bevis för att mindre sällskapsdjur som kanin, marsvin eller hamster kan bära eller överföra viruset till människa. Som en försiktighetsåtgärd rekommenderas att hålla de mindre sällskapsdjuren åtskilda från människor infekterade med COVID-19.

Hur ska jag göra om jag känner mig sjuk, nyligen har vistats i ett område med hög risk för smitta och/eller är i karantän pga risk för COVID-19 exponering och mitt djur behöver veterinärvård?

Om du upplever förkylnings- eller influensaliknande symptom eller är i karantän pga. risk för att du exponerats för coronavirus, vill vi att du kontaktar oss innan ditt besök så att vi tillsammans kan planera för hur ditt djur ska tas om hand. Kanske kan du få hjälp via våra veterinärer i appen så att besöket kan skjutas till en tidpunkt då du har tillfrisknat eller inte längre är i karantän.

Vi tar självklart alltid emot akut sjuka eller svårt skadade djur, men vi behöver planlägga mottagandet så att det sker på ett säkert sätt för både dig, ditt djur och våra medarbetare.

Finns det vaccin mot COVID-19 för djur?

Nej, i dagsläget finns inget vaccin mot COVID-19 för djur.

Finns det anledning att vaccinera min hund eller katt mot covid-19?

De vaccin som finns tillgängliga på marknaden är endast avsedda för människa. SARS-CoV-2 tycks i mycket liten utsträckning orsaka sjukdom hos hund och katt och risken att ett djur skulle infekteras med viruset och sprida smittan till människa anses vara minimal. Således föreligger ingen större anledning att låta vaccinera hundar eller katter, oavsett om vaccin skulle finnas tillgängligt.

Kan hundar och katter bli infekterade med muterade former av SARS-CoV-2?

Även hos husdjur har muterade former av SARS-CoV-2 sporadiskt påvisats. De tycks inte orsaka sjukdom hos djur i någon större utsträckning än ursprungsformen av viruset och antalet positiva fall är hittills begränsat.

Kan hundar och katter smitta människor med muterade former av SARS-CoV-2?

Hittills finns inga indikationer på att husdjur utgör en smittkälla för människor.

Har coronaviruset SARS-CoV-2 påvisats hos svensk hund?

Ja, SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) rapporterade i juli 2021 att viruset påvisats hos en svensk hund.

Hunden behandlades på djursjukhus för luftvägssymptom och provtogs för SARS-CoV-2 som ett led i smittspårning, eftersom människor som varit i nära kontakt med hunden insjuknat i covid-19. Hunden har tillfrisknat och dess symptom bedömdes inte orsakade av infektion med SARS-CoV-2.

Att hundar har en viss mottaglighet för SARS-CoV-2 är känt sedan tidigare och det finns ett antal internationella rapporter avseende hundar som testats positivt för viruset. Våra husdjur anses dock inte vara drivande i smittspridningen, utan denna sker människor emellan.

Människor med misstänkt eller konstaterad covid-19-infektion bör begränsa sina kontakter med sällskapsdjur och vidta noga handhygien i all hantering av djuren. Djur som uppvisar symptom på sjukdom ska hållas åtskilda från andra djur.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.