Valpsjuka (CDV hos hund)

Valpsjuka är en fruktad virussjukdom hos hundar och flera andra djurslag. Tack vare den goda vaccinationstäckningen hos svenska hundar är smittan mycket sällsynt i Sverige.

Vad är valpsjuka?

Valpsjuka är en allvarlig hundsjukdom som orsakas av ett virus. Viruset har även förmåga att infektera andra djurslag, som vilda hunddjur, mårddjur, björnar, stora kattdjur med flera. Infektionen yttrar sig med feber, luftvägssymtom och lunginflammation, aptitlöshet och diarré. Ofta påverkas också det centrala nervsystemet, och sjukdomen har mycket hög dödlighet. Hundar som överlever kan få permanenta men, både i form av ofarliga besvär som förtjockade trampdynor och svårare sjukdom i hjärna och ryggmärg.

Valpsjuka är en anmälningspliktig sjukdom och i Sverige rapporteras enstaka fall in varje år. Det finns ingen botande behandling, men vaccination ger ett gott skydd mot både sjukdom och smittspridning.

Vad orsakas valpsjuka av?

Viruset som orsakar valpsjuka heter Canine Distemper Virus (CDV) och är spritt över hela världen. Det är nära besläktat med mässlingviruset, men det kan inte smitta till människor. Som regel är CDV känsligt för yttre påverkan, som rengöringsmedel och desinfektion. Under torra, varma och ljusa förhållanden dör viruset snabbt. Viruset kan överleva länge i miljön i låga temperaturer (minusgrader)

Hur smittar valpsjuka?

Valpsjukeviruset är mycket smittsamt. Viruset utsöndras i sekret och kroppsvätskor medan hunden är sjuk och upp till 2 veckor efter att den har tillfrisknat. Enstaka hundar kan vara smittbärare i uppemot 4 månader.
Den vanligaste smittvägen är genom direktkontakt med infekterade djur, eller med ytor som har förorenats av saliv, urin, diarré, nossekret eller upphostningar. Viruset kan även överföras från en dräktig tik till hennes foster om tiken saknar antikroppar.

Vilka är symtomen vid valpsjuka?

Inkubationstiden (tiden från infektionstillfälle tills symtom bryter ut) är som regel några dagar upp till 3 veckor. Värst drabbas valpar som är mellan 3 och 6 månader gamla. Hos dem kan valpsjuka ha en dödlighet på omkring 80 procent. Vuxna med gott immunförsvar drabbas i mindre omfattning än yngre hundar och valpar. Hundar som överlever infektionen blir immuna.

Sjukdomsförloppet har två faser. I första fasen ses övergående feber och minskad aptit. Några dagar senare får hunden hög feber och i typiska fall slemmigt eller varigt sekret från nos och ögon, aptitlöshet och nedsatt allmäntillstånd.

Beroende på vilket/vilka organ som är drabbade kan även följande symtom ses:

 • Kräkningar och diarréer (som kan vara blodiga) vid mag-tarminfektion.
 • Hosta, ökad andningsfrekvens och andningssvårigheter (dyspné) vid lunginfektion.
 • Vid ögonformen av valpsjuka kan främre delen av ögat bli blåaktig eller grumlig, och hornhinnorna bli torra (KCS). Hunden kan också bli plötsligt blind eller få nedsatt syn.
 • Hudsymtom i form av rodnad/eksem, blåsor på undersidan av magen, samt förtjockning av trampdynor och nosspegel förekommer ibland.
 • Tikar som smittas under dräktighet kan få missfall eller svaga/dödfödda valpar.

Valpsjukeviruset angriper ofta hjärnan och ryggmärgen (så kallad encefalomyelit). Symtom från centrala nervsystemet kan uppträda samtidigt som de övriga symtomen eller komma någon/några veckor senare. Många hundar får enbart neurologiska symtom. Det finns också en kronisk form av encefalomyelit, som uppträder flera år efter den akuta sjukdomen.

Akuta neurologiska symtom vid valpsjuka förekommer oftast hos unga hundar. De kan bland annat vara:

 • Rörelsestörning (ataxi)
 • Muskelryckningar
 • Kramper
 • Förvirring
 • Balansrubbningar
 • Förlamning

Sena neurologiska symtom är vanligast hos medelålders och äldre hundar. Då kan till exempel de här symtomen ses:

 • Bakdelssvaghet
 • Olika former av rörelsestörning
 • Förlamning

Hur ställs diagnosen valpsjuka?

Det säkraste sättet att ställa diagnos är genom obduktion. Det kan vara aktuellt till exempel om en hel valpkull drabbas. Hos levande djur är diagnosen svårare att ställa. I det akuta skedet kan det gå att påvisa virus i prov taget från exempelvis ögats bindehinna eller andra slemhinnor, men det finns risk för att provet blir negativt, då viruset inte finns i dessa vävnader hela tiden. En sannolikhetsdiagnos om CDV kan ställas genom s k parprov. Då tas blodprov med ett par veckors mellanrum för analys av antikroppar mot viruset. Vid positivt utfall ses stigande halter av valpsjukeantikroppar.

Hur behandlas valpsjuka?

Valpsjuka orsakas av ett virus och botande behandling saknas. Sjuka hundar behöver vanligtvis skrivas in på djursjukhus för understödjande behandling. Det kan exempelvis handla om dropp, smärtlindring, antibiotika mot sekundära bakterieinfektioner, kramplösande läkemedel eller medel mot kräkning och illamående.

Går det att förebygga valpsjuka?

Vaccination mot valpsjuka ingår i basvaccinationen och ger effektivt skydd mot sjukdom. Vaccinet brukar ges vid 8 och 12 veckors ålder.

Det är viktigt att isolera sjuka djur och hålla god hygien för att minska smittspridning. Utomhus kan smittan finnas kvar i några veckor i kall väderlek. Desinfektionsmedel med effekt mot valpsjukevirus kan användas inomhus enligt tillverkarens rekommendationer.  

Vad är prognosen vid valpsjuka?

Många hundar dör i komplikationer till neurologiska skador inom några veckor efter insjuknandet. De hundar som överlever kan utveckla svåra neurologiska besvär som kräver avlivning av djurskyddsskäl.

Vanliga frågor om valpsjuka

Kan vuxna hundar få valpsjuka?

Vuxna hundar kan också få valpsjuka, men brukar oftast klara infektionen bättre än valpar. Vanliga symtom hos vuxna hundar är bland annat ögoninflammation, torr hosta, feber och nedsatt aptit. Gamla hundar eller hundar med nedsatt immunförsvar har större risk för svår sjukdom.

Kan en vaccinerad hund få valpsjuka?

Vaccin mot CDV är mycket effektivt och ger uppemot 99 procents skydd mot sjukdom. Det är viktigt att hunden får både grundvaccinationen (minst 2 doser) och påfyllnadsdoser vart tredje år, för att behålla ett gott skydd. Läs mer om andra vaccin här!

Vad ska jag göra om jag tror att min hund har valpsjuka?

I Sverige är det väldigt sällsynt att hundar drabbas av valpsjuka. Om din hund har varit utomlands och inte har tillräckligt vaccinationsskydd finns det dock en risk för att den ska bli sjuk.

Du bör alltid kontakta veterinär omgående om din hund har hög feber, kraftigt påverkat allmäntillstånd, blodiga diarréer, tung andning eller symtom från centrala nervsystemet (till exempel kramper, förvirring).

Kontakta en veterinär

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.