Förbättrad patientsäkerhet inom AniCura

AniCura lanserade under 2018 ett system för att dokumentera och analysera medicinska incidenter på samtliga AniCura-djursjukhus och -djurkliniker runtom i Europa. Systemet och arbetsmetoderna är nya inom djursjukvården och banar väg för ett bättre och mer strukturerat sätt att hantera och lära från oönskade händelser i vårdkedjan.

Medicinska incidenter har många former, från patientolyckor, till misstag vid administrering av mediciner, till felkommunikation mellan kollegor. Det finns många skäl och faktorer som bidrar till varför medicinska incidenter inträffar. I allmänhet orsakas dessa händelser av misslyckanden i sjukvårdssystemet och organisationen och beror inte på individuella fel eller misstag.

System för rapportering av händelser

Under 2018 lanserade AniCura ett digitalt patientsäkerhetssystem för att möjliggöra för kliniker att systematiskt dokumentera, analysera och lära av medicinska incidenter. Idag använder två tredjedelar av AniCuras kliniker systemet för att analysera medicinska incidenter i kliniken. Under 2019 har mer än 1 000 lärdomar samlats in och datan indikerar att medicinering- och behandlingrelaterade incidenter är vanligast.

Utbildning och kunskapsdelning

Under 2019 har utbildningar hållits kring systemet och hur man utför en rotorsakanalys för att identifiera den faktiska grundorsaken, hitta rätt korrigerande åtgärder och undvika individuell skuld. Varje kvartal delas ett nyhetsbrev ut, med statistik och lärdomar från olika incidenter, till alla AniCuras kliniker.

- Kliniker som använder systemet säger att de förbättrat sina rutiner och kommunikationen mellan medarbetare och att de på så vis kunnat undvika att nya medicinska incidenter inträffat, säger Lisen Schortz, Group Medical Development Manager AniCura.   

- Ett exempel på en lärdom som vi kunnat sprida inom AniCura tack vare vårt system är hur vi minimerar risken för att av misstag skicka hem patienter med intravenösa katetrar. Genom att införa en rutin där vi använder färgade på bandage på patienter som har en intravenös kateter och ofärgade bandage på de patienter som har fått katetern avlägsnad kan kollegorna på klinikerna lätt identifiera om katetern är kvar eller ej innan patienten skickas hem. På så vis undviker vi att patienten skadar sig på grund av att katetern sitter kvar och vi undviker att kunden måste komma tillbaka till kliniken igen för att ta bort eventuellt kvarsittande katetrar, säger Sandra Douglas, Chefsveterinär AniCura Sverige.

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.