AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen är ett av Sveriges främsta akut- och intensvivårdsdjursjukhus med tillhörande specialistvård. Hos oss finns alla vårdresurser samlade! Kompetenta vårdteam med veterinärer, djursjukskötare och djurvårdare. Vårdavdelningar för hund och katt samt flertalet specialistmottagningar. Allt detta tillsammans med modern och avancerad medicinsk utrustning för att kunna ge ditt djur den bästa vården.

Våra medarbetare

I menyn till vänster kan du bekanta dig med våra medarbetare på respektive avdelning. Vill du läsa mer om avdelningarna och vad man gör där kan du klicka dig vidare här.

Kanske känner du att här skulle jag vilja jobba! Då kan du läsa mer om våra lediga tjänster här.

Våra kompetenser

Alla våra medarbetare är ovärderliga för att vårdkedjan ska fungera och för att du och ditt djur ska kunna få bästa service och vård. Här nedan kan du läsa om några olika roller som finns på djursjukhuset och vad de gör och vilken utbildninng som krävs.

Receptionist

Våra receptionister är ofta djurvårdare eller har annan bakgrund inom djur och djurhälsa, t.ex. från djurbutik, hundpensionat, osv. Gemensamt för dem alla är att de vill ge bästa service till dig som kommer hit med ditt djur.

Djurvårdare

Djurvårdarna sysslar allra mest med omvårdnad. De ger ditt djur kärlek och omsorg, rastar din hund, gör rent buren hos din katt, borstar pälsar, tvättar, matar och ser till att vistelsen ska bli så positiv som möjligt för ditt djur. De sköter också en del medicineringar och behandlingar beroende på vilken utbildning och erfarenhet de besitter inom behandling och förebyggande vård. Det finns tre nivåer inom djurvårdaryrket. På nivå 2 och 3 får vissa typer av injektioner ges.

Legitimerad djursjukskötare

Legitimerad djursjukskötare, i dagligt tal sköterskor, får legitimering efter 3 års utbildning med både teori och praktik. Inom djuromsorg får legitimerade djursjukskötare på veterinärs ordinationer exempelvis: söva ett djur och sköta narkos, delta vid operationer, medicinera med alla preparat och på delegation utföra enklare kirurgiska ingrepp. De får även vaccinera självständigt och skriva intyg därom, förutom för rabiesvaccination som kräver veterinärkompetens. Eftersom yrket är behörighetsreglerat måste regler om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt med mera följas. Jordbruksverket auktoriserar.

Veterinär

Legitimerad veterinär innebär minst 5,5 års utbildning. Teorin blandas med klinisk träning. I princip har legitimerad veterinär den formella kompetensen för samtliga områden och aspekter inom djurens hälso- och sjukvård. Jordbruksverket auktoriserar.

Förutom den traditionella rollen att behandla djur och hälsovård har veterinärens uppgifter i samhället ökat till att i större omfattning inbegripa smittskydd på grund av öppnare gränser. Veterinärens insatser för våra sällskapsdjur och sporthästar bidrar till djurens väl som i sin tur höjer människors livskvalitet. Sverige driver inom EU frågor om djurskydd, smittskydd, antibiotikaanvändning och livsmedelssäkerhet där veterinärmedicinsk kompetens har stor betydelse, bland annat för att garantera säkra livsmedel.

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt

En svensk djurslagsspecialisering med en minst treårig organiserad klinisk vidareutbildning efter veterinärexamen. För att få examineras krävs ett godkänt skriftligt examensarbete, som ska hålla hög kvalitet och vara resultat av forskningsstudie eller litteraturöversikt. Examination genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar. Denna utbildningsnivå kallas även för "Steg 1".

Specialist inom specifikt ämnesområde inom hund och katt

En svensk ämnesspecialisering som sker efter genomgången djurslagsspecialisering. Kräver organiserad utbildning inom specifikt ämnesområde  och tar i regel flera år att genomföra. Examination görs genom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Jordbruksverket auktoriserar. Denna utbildningsnivå kallas även för "Steg 2".

Specialist inom AI (artificiell insemination)

Artificiell insemination (reproduktion). Svensk vidareutbildning i regi av Sverigeslantbruksuniversitet. Utbildningen genomförs vart femte år och avslutas med såväl teoretisk som
praktisk examen. Jordbruksverket auktoriserar.

Auktoriserad ögonlysare

Samnordisk utbildning i diagnostik av ärftligt betingade ögonsjukdomar hos hund och katt. Veterinär som är auktoriserad att diagnostisera ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt. En
gemensam kommitté, Nordic Eye Examination Committee (NEEC), ansvarar för examination och utbildningsprogrammets faktainnehåll. Efter genomgången utbildning och examination erhålls titeln auktoriserad ögonlysare.

Resident

En veterinär som genomgår en 3 till 5-årig utbildning under handledning av en så kallad Diplomat inom ett specifikt ämnesområde. Utbildningen är godkänd av ett specifikt college i Europa eller i undantagsvis i USA. Utbildningen är omfattande och kräver en stor arbetsinsats och målmedvetenhet hos aspiranten. Utbildningen är i huvudsak klinisk men det ingår en viss del forskning som ska resultera i en eller flera godkända publikationer. Utbildningen avslutas med en examen.

Diplomat

En veterinär som har genomgått en residentutbildning och klarat av den avslutande examen. För att bibehålla sin diplomatstatus krävs ett stort engagemang och fortsatt utveckling inom ämnesområdet.

Biomedicinsk Analytiker (BMA)

Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där de genom olika laboratorieanalyser eller fysiologiska undersökningar tar fram fakta för att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör den biomedicinska analytikern till en nyckelspelare i modern djursjukvård. Det är våra BMA's som analyserar de flesta av de prover som tas på våra patienter dagligen, ex. blod- och urinprover. För att bli Biomedicinsk Analytiker krävs en 3-årig universitetsutbildning.

Legitimerad sjukgymnast/legitimerad fysioterapeut

För att bli legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut krävs en treårig högskoleutbildning. Godkänd utbildning ger kandidatexamen och fysioterapeutexamen vilket i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. Sedan 2014 är fysioterapeut det nya namnet på yrket sjukgymnast

Legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter kan även göra en specialisering mot veterinärmedicin, auktoriserad av Jordbruksverket. Auktorisationen kräver utöver den treårig högskoleutbildningen även två års yrkeserfarenhet inom humanvård. Därefter vidareutbildning via SLU eller utomlands. Detta ger sedan ett godkännande av Jordbruksverket att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård.

Röntgensjuksköterska

För att bli röntgensjuksköterska krävs en 3-årig utbildning på högskola/universitet. För att sedan kunna jobba med djur krävs en tilläggsutbildning (D9/GKLH, samma utbildning som krävs för att bli djurvårdare på nivå 2). En röntgensjuksköterska utför självständigt undersökningar som till exempel skiktröntgen, magnetkamera och CT-scanning.

Steriltekniker

Vikten av god hygien och korrekta steriliserings- och desinfektionsprocesser är extremt viktigt på ett djursjukhus för att kunna upprätthålla en god vårdkvalitet och minska smittspridning och infektioner. Som steriltekniker arbetar man förebyggande med att rengöra, desinficera och sterilisera utrustningen som används vid operationer, kirurgiska ingrepp och vissa typer av undersökningar. För att bli steriltekniker krävs en yrkeshägskoleutbildning på 1,5 år.