Vår syn på hygien och antibiotika

För att undvika smitta och infektioner hos våra patienter arbetar vi hela tiden enligt noga genomtänkta rutiner med högsta möjliga hygien.

Hygienarbete för att minimera smitta

Vi har fastställda rutiner för vårt arbete vad gäller hygien, som alla medarbetare ska följa vid all kontakt med våra patienter. Rutinerna baseras på Sveriges veterinärförbunds sammanställda hygienpolicy och innebär bland annat noga handhygien där vi alltid har rena händer med kortklippta naglar och att vi desinficerar våra händer med sprit innan och efter varje patientkontakt. Långt hår håller vi uppsatt. All nyanställd personal utbildas i att arbeta enligt dessa rutiner och all personal får fortlöpande hygienutbildning. Kontinuerlig uppdatering och kvalitetskontroll utförs också för att säkerställa att vi följer nya rön.

Antibiotika 

Vid en bakteriell infektion kan antibiotika ibland vara skillnaden mellan liv och död. Antibiotika har däremot ingen effekt på virus, svamp eller parasitinfektioner. Det är väl känt att de multiresistenta bakterier man idag tampas med uppkommit på grund av alltför frikostigt användande av antibiotika. WHO klassar antibiotikaresistenta bakterier som det största hotet mot vår folkhälsa.

För att minimera utvecklandet av resistenta bakterier arbetar vi enligt Sveriges veterinärförbunds antibiotikapolicy.

Det innebär att vi inte rutinmässigt behandlar med antibiotika i förebyggande syfte utan att vi endast använder antibiotika då ett djur har en konstaterad bakteriell infektion som det inte klarar av att ta hand om själv. För att ytterligare minska resistensutvecklingen är vi noga när vi väljer vilken typ av antibiotika vi använder. Föreskrift D9 från Jordbruksverket reglerar vilka antibiotika vi får använda. Noggrann hygien minskar risken för smitta och därmed kan vi med god hygien många gånger minska användandet av antibiotika. Genom att använda så lite antibiotika som möjligt till våra sällskapsdjur minskar vi risken för att bakterierna utvecklar resistens.