Handhygien är viktigt för AniCura

Hygien och minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier är fokusområden inom AniCura och utgör en del av vårt veterinärmedicinska kvalitetsprogram, QualiCura.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är rena händer den viktigaste åtgärden för att minska spridningen av smittämnen inklusive antibiotikaresistenta bakterier. Det är enkelt att använda alkoholbaserad handdesinfektion, men svårt att få jämn och hög följsamhet till handhygienrutiner. Detta är fallet även inom humansjukvården, där man arbetat med frågan sedan 50-talet. Inom smådjursjukvården ökar medvetandet successivt, men behovet av god handhygien är av yttersta vikt då antibiotikaresistenta bakterier också drabbar våra sällskapsdjur.

Att mäta följsamheten till handhygienrutiner är viktigt för att förstå hur väl dessa faktiskt utförs. Mätningen kan antigen göras direkt genom att personalens faktiska följsamhet observeras under en tid, eller indirekt genom att mäta förbrukning av alkoholbaserad handdesinfektion.

I AniCuras kvalitetsprogram, QualiCura, som fokuserar på patientsäkerhet, är hygien ett prioriterat område. För att betona betydelsen av rena händer valde vi att undersöka bland våra djursjukhus och djurkliniker hur mycket alkoholbaserad handdesinfektion som används under en given tidsperiod tillsammans med antalet patienter. I genomsnitt använde deltagande kliniker 14 ml handdesinfektionsmedel per patientdag, vilket tyder på en förbättringspotential. Volymen varierade mellan verksamheterna, vilket dels kan bero på vilken typ av djursjukvård som bedrivs, men också faktiska skillnader i följsamhet till handhygienrutiner. Det är svårt att fastställa ett exakt gränsvärde då publicerade studier saknas inom djursjukvården och undersökningar inom humansjukvården oftast innefattar endast inneliggande patienter. Detta till trots har vi satt ett mål för 2017 att alla verksamheter ska öka sin förbrukning och att koncernens genomsnittliga användning ska öka med mer än 50 %. Därmed kan vi nå gruppens långsiktiga mål om att överstiga 30 ml handdesinfektion per patientdag i genomsnitt.

Varje undersökning inom QualiCura åtföljs av en tydlig återkoppling till våra kliniker. I denna undersökning fick de deltagande klinikerna och sjukhusen relatera sitt eget resultat till övriga klinikers förbrukning tillsammans med information hur de kunde förbättra och utveckla sin användning. Det är viktigt att medarbetarna diskuterar när och hur de rengör sina händer i den egna kliniska vardagen. I dessa diskussioner utgör AniCuras hygienprogram ett viktigt stöd som bl.a. beskriver vilken handhygienrutin som är eftersträvansvärd vid olika tillfällen.

Att vara en större aktör inom smådjursjukvården med verksamheter i flera länder möjliggör en unik möjlighet att systematiskt arbeta med förbättring och utveckling inom veterinärmedicinsk kvalitet. Genom att mäta kvalitetsindikatorer och dela resultat och erfarenheter mellan djursjukhus och kliniker möjliggörs en tydlig och relativt snabb kvalitetsförbättring vilket i första hand kommer våra patienter till gagn, men även våra kunder och medarbetare.

För frågor, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Group Medical Quality Manager på AniCura, +46 706 387 562

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.