AniCura presenterar Kvalitetsrapport för 2016

AniCura, ett av Europas ledande företag inom högkvalitativ djursjukvård för sällskapsdjur, presenterar idag sin årliga kvalitetsrapport. Rapporten, som är unik inom europeisk djursjukvård, beskriver hur AniCura arbetat med vårdkvalitet under 2016 och innehåller viktiga slutsatser om veterinärmedicinsk kvalitet och patientsäkerhet.

– Syftet med rapporten är att ge våra intressenter en transparent och tydlig bild av vårdkvaliteten inom AniCura och hur vi arbetar för att utveckla den. Genom att dela med oss av vårt arbete och beskriva områden där djursjukvården kan förbättras, hoppas vi inspirera hela branschen till fortsatt utveckling, säger Peter Dahlberg, vd AniCura.

Djursjukvårdens första kvalitetsrapport

AniCuras kvalitetsrapport är den enda i sitt slag inom europeisk djursjukvård och har sin inspiration från motsvarande publikationer inom humanvården.

Under 2016 handlade AniCuras kvalitetsarbete bland annat om att genomföra studier av medicinskt utfall och patientsäkerhet bland företagets 150 djursjukhus. Studierna är en del av koncernens kvalitetsutvecklingsprogram QualiCura, och omfattar flera områden relaterade till patientsäkerhet som till exempel handhygien och förekomsten av infektioner i samband med operationer.

– Förutsättningen för vårt kvalitetsarbete och de studier som genomförts är att vi har flera djursjukhus inom samma företag, så att vi kan jämföra olika kliniker, överföra kunskap mellan länder och djursjukhus samt dela på centrala resurser, säger Peter Dahlberg.

Vid sidan av AniCuras koncerngemensamma kvalitetsprogram, QualiCura, bedrivs mycket av kvalitetsutvecklingsarbetet lokalt på respektive djursjukhus inom AniCura. För att stötta de enskilda djursjukhusens utveckling har AniCura veterinärmedicinska råd och gemensamma resurser, flera olika utbildningsprogram samt investerar varje år mångmiljonbelopp i forskning och medicinsk utrustning.

Några av slutsatserna i AniCuras Kvalitetsrapport för 2016:

 • Stora skillnader i antibiotikaanvändning mellan europeiska länder som behöver adresseras. 
  Svenska och norska djursjukhus använder hälften så mycket antibiotika som övriga Europa, men med likvärdiga behandlingsresultat. Resultaten i studien utgör en unik forskningsbas eftersom det tidigare saknats data på vilken typ av antibiotika veterinärer använder och varför.

 • Förbrukning av handdesinfektionsmedel i djursjukvården bör öka. 
  Förbrukning av handdesinfektionsmedel är ett vedertaget indirekt mått på handhygien inom sjukvården, och studien pekar på en stor variation i förbrukning mellan olika djursjukhus samt överlag något låga nivåer. I genomsnitt förbrukades 14 ml handdesinfektion per patient och dag. AniCura har tagit fram riktlinjer för vårdhygien som stöd i djursjukhusens arbete med att förbättra handhygienen.

 • God hantering av patientjournaler i djursjukvården. 
  Nära 90% av djursjukhusen har riktlinjer för journalskrivning och hälften av djursjukhusen går regelbundet igenom journaler för att utvärdera kvaliteten på patientjournaler.

 • Processer för incidenthantering behöver förbättras.
  Inom djursjukvården sker av historiska skäl incidenthantering lokalt på respektive djursjukhus. Studien pekar på ett behov av gemensamma riktlinjer och processer för att säkerställa enhetlig kvalitet med kontroll, uppföljning och åtgärder.

För mer information, vänligen kontakta
Ulrika Grönlund, Kvalitetsansvarig AniCura, +46 706 387 562
Maria Tullberg, Kommunikationsansvarig AniCura, +46 736 268 886

Fler nyheter

Error

Ett fel har uppstått. Denna sida kanske inte längre svarar förrän den laddas om.