Narkos innebär att hunden eller katten med hjälp av läkemedel blir sövd inför en operation eller undersökning. I kombination med smärtstillande läkemedel medför narkosen att djuret slipper ha ont eller känna det som händer under operation eller undersökning.

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 610 21 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85

En allmän undersökning, inklusive kontroll av hjärta och lungor, utförs normalt av veterinär inför varje narkos. Ibland kompletteras undersökningen med blodprovanalyser, röntgen eller ultraljud för att veterinären ska kunna göra en riskbedömning. Narkosen anpassas individuellt för varje djur. Hänsyn tas till ras, ålder, vikt allmäntillstånd och eventuella sjukdomar.

Innan hunden eller katten sövs ges vanligen lugnande och smärtstillande läkemedel, så kallad premedicinering. Lugnande preparat inför operation används för att minska stress och oro hos djuret och för att få narkosen mer stabil. Smärtlindring ges vanligtvis innan narkos för att förhindra att smärtförnimmelser uppstår under och efter operationen. Ungefär 30 minuter efter premedicinering brukar hunden eller katten vara redo att sövas.

Vilken narkosmetod som används beror bland annat på vilket ingrepp som ska utföras, djurets ras, ålder och sjukdomshistoria samt operationsavdelningens rutiner. Patienten kan få andas in narkosmedlet eller få det direkt i blodet via venkateter eller med en injektion i en muskel. Ofta används en kombination av dessa metoder.

Hundar får vanligtvis hela eller delar av narkosbehandlingen via en kateter i ett blodkärl i benet. Beroende på vilket operativt ingrepp som planeras kan även katter få en kateter i benet. En kateter är en liten tunn plastslang som förs in i ett blodkärl med hjälp av en nål som sedan tas bort. Genom katetern kan vätska och läkemedel ges före, under och efter operationen.

Inhalationsnarkos är en narkosmetod som är vanlig vid AniCuras djursjukhus och djurkliniker. Narkosen startar oftast genom att hunden eller katten får narkosmedel via sin venkateter direkt i blodet, därefter förs en andningstub ned i luftstrupen. Den nedre delen av tuben omges av en så kallad ”kuff ” som fylls med luft. Kuffen förhindrar att maginnehåll hamnar i luftstrupen om hunden eller katten skulle kräkas under narkosen samt för att det inte ska läcka narkosgas utanför tuben.

Under inhalationsnarkos andas djuret in narkosgas blandat med syre/luft. Inhalationsnarkos anses vara en skonsam narkosform eftersom djuret andas ut det mesta av narkosgaserna igen och kroppen behöver inte bryta ned större delen av narkosmedlet. Efter avslutad operation stängs narkosmedlet av och djuret får andas ren syrgas tills den vaknar. Vid vissa operationer används en ventilator som styr andningen.

Övervakning

Under hela narkosen övervakar en narkossköterska, i samarbete med ansvarig veterinär, noggrant djurets narkosdjup och välbefinnande. Andning, puls, blodtryck, blodets syremättnad och kroppstemperaturen registreras under hela narkosen. Som hjälpmedel har sköterskan övervakningsutrustning som mäter alla dessa parametrar. Kroppstemperaturen hålls stabil bland annat genom att hunden eller katten ligger på värmedyna och får ett tempererat dropp.

Uppvaknande

När djuret börjar vakna tas andningslangen bort och djuret förs till uppvakningsavdelningen. Här övervakas djuret noggrant till dess att det är helt vaket. Uppvaket sker i en lugn, varm miljö med dämpad belysning där regelbundna kontroller av allmäntillstånd, puls, andning och kroppstemperatur utförs. Vid behov ges fortsatt vätska i blodet och smärtlindring.

När hunden eller katten har vaknat

Djuret stannar normalt sett kvar tills veterinären bedömer att den kan åka hem. Effekterna av narkosmedlen kan finnas kvar även efter uppvaknandet. Beroende på vilken operation och narkos djuret har fått kan den få åka hem redan samma dag eller ibland bli kvar i flera dagar.

Risker och komplikationer med narkos

Narkos innebär alltid en viss risk, även om den idag är betydligt mindre än tidigare. För en ung, frisk hund är riskerna vid sövning väldigt små. När det gäller äldre hundar, som kanske har en känd eller ännu ej upptäckt pågående sjukdom, ökar riskerna både med narkos och operation.

Hundens ras, ålder, sjukdom och medicinska status påverkar även risknivån. Inför varje operation tillämpas därför en individuell narkosbedömning. Riskerna måste alltid vägas mot vinsterna av att hunden sövs och opereras.

Det är ovanligt att veterinären helt avråder från narkos eller annan bedövning, vilket medför att operationen inte kan utföras. Dagens narkosmedel och metoder är mycket säkra. Narkossköterskan styr narkosens djup och längd och avbryter den när ingreppet är klart. Sköterskan har hela tiden uppsikt över hundens allmäntillstånd före, under och efter narkos och operation.

Ladda ner vår informationsbroschyr, Operation under narkos - kort information för dig som vill veta mer

Norsholm

Biskop Henriks väg 6 610 21 Norsholm
Hitta hit 011- 36 85 85