Varför ska du vaccinera din katt?

Vaccination för oss människor är för de flesta självklart. Lika självklart ska det vara att vaccinera våra husdjur. Men varför är det viktigt att vaccinera sin katt, och vad finns det för risker med att låta bli?

Varför är vaccination nödvändigt?

Att vaccinera katten är ett viktigt ansvar för dig som kattägare. Det finns många sjukdomar som sprids från katt till katt och i vissa fall kan sjukdomen vara direkt livshotande. Genom att vaccinera katten regelbundet livet igenom skyddar du inte bara din egen katt mot allvarlig sjukdom, du bidrar också till att skydda andra katter från smitta.

Ju fler katter som är vaccinerade inom en population, desto svårare får viruset att överleva och sprida sig. En hög andel vaccinerade katter leder alltså till en minskad risk för utbrott av sjukdom. Det är detta som brukar benämnas flockimmunitet.

Oavsett om du har en innekatt eller en utekatt är vaccination viktigt. En del smittor sprids nämligen inte enbart via direktkontakt mellan katter, utan kan också spridas via miljön. Det innebär att din katt kan smittas om den vistas i en miljö där det förekommer virus, trots att den inte träffar på någon annan katt. Du som ägare kan också bära med dig smittor utan vetskap. Virus kan till exempel föras in i hemmet via skor eller kläder. En till synes skyddad innekatt kan alltså drabbas av infektioner trots att den aldrig träffar andra katter.

En vaccination kan ses som ett bra komplement till din försäkring. Det är ett billigt sätt att minska risken att din katt blir sjuk. En del vacciner ger ett fullständigt skydd mot sjukdom, dvs. en vaccinerad katt som stöter på det aktuella smittämnet kommer inte att bli sjuk. Andra vacciner ger inte ett fullständigt skydd, men vaccinerade katter löper mindre risk att bli allvarligt sjuka. 

När ska katten vaccineras?

Köper du en kattunge från en raskattsuppfödare ska den vara vaccinerad vid leverans och du ska få ett intyg över utförda vaccinationer. Grundvaccination hos kattungen består av två vaccinationer med 3-4 veckors mellanrum. Många kattungar som säljs av uppfödare är vaccinerade två gånger redan vid leverans. Efter dessa kattungevaccinationer ska katten vaccineras på nytt någon gång mellan 6 och 12 månaders ålder.

Även den vuxna katten behöver vaccineras regelbundet, lite beroende på livssituation. Alla katter bör vaccineras minst vart tredje år för att ha ett fullgott skydd mot kattpest. Detta gäller alltså även om din katt lever som innekatt och inte träffar andra katter. Om din katt kommer i nära kontakt med andra katter, till exempel genom att den vistas fritt utomhus eller om du tar med den på utställning, rekommenderas även vaccination mot kattsnuva och denna vaccination behöver fyllas på årligen för bästa möjliga skydd.

Om du har tagit över en vuxen katt och saknar information om tidigare vaccinationer är rekommendationen att låta vaccinera katten så snart som möjligt, förutsatt att den är i gott skick.

Är du osäker på om du behöver uppdatera vaccinationen hos din vuxna katt kan du alltid rådfråga veterinär.

Vaccinera även innekatter

Det är lika viktigt att vaccinera en innekatt som en utekatt. Även om en utekatt löper en ökad risk att drabbas av infektioner, är inomhusvistelse inte en garanti för att katten undkommer smitta. En del virus, däribland kattpestvirus, är enormt motståndskraftigt i miljön och kan överleva där i upp till ett år. Du som ägare kan föra med dig virus via till exempel skorna och på så sätt föra in viruset i hemmet. En katt är alltså inte skyddad mot virus enbart för att den lever inomhus.

Vad vaccineras katter mot?

Det finns flera olika sjukdomar som din katt kan vaccineras mot. Några av vaccinen räknas som så kallade basvaccin, vilket betyder att de rekommenderas för alla katter. Utöver detta finns det tilläggsvaccin som kan ges till katter i särskilda riskgrupper, däribland katter som ska resa utanför landets gränser.

Basvaccin för katter

I Sverige räknas vaccin mot följande sjukdomar som basvaccin:

Kattpest

Kattpest är en mycket allvarlig sjukdom som kan vara direkt livshotande, i synnerhet hos kattungar och unga katter. Sjukdomen orsakas av kattens parvovirus och smittan sprids framförallt med infekterade katters avföring. Viruset är mycket motståndskraftigt och kan överleva så länge som ett år i miljön, och kan föras in i hushållet med skor, kläder etc. Därför bör även innekatter vaccineras mot kattpest.

Ovaccinerade katter som infekteras med kattpestvirus insjuknar ofta med feber, kräkningar och diarréer, vilka kan vara blodiga. Många gånger får de ett kraftigt nedsatt allmäntillstånd och dödsfall är inte ovanligt. Vaccination mot kattpest ger ett i princip hundraprocentigt skydd mot sjukdom och bör, efter vaccinationerna under kattens första år, ske minst vart tredje år livet ut.

Kattsnuva

Kattsnuva är ett samlingsbegrepp för övre luftvägsinfektioner hos katter vilket framförallt yttrar sig som nysningar, nosflöde, nedsatt allmäntillstånd, feber och ögoninfektioner. Sjukdomen kan i vissa fall bli kronisk. Vaccination mot kattsnuva rekommenderas om din katt lever som utekatt eller om du tar med den på utställningar eller till andra miljöer där den kommer i nära kontakt med andra katter. Dessa luftvägssmittor sprids framförallt via direktkontakt mellan katter men spridning kan även ske indirekt via föremål, kläder etc. Sjukdomen kan orsakas av flera olika virus och bakterier, varav det är möjligt att vaccinera mot några. Vaccinet ger oftast inte ett fullständigt skydd mot sjukdom men vaccinerade katter löper en lägre risk att utveckla svår sjukdom om de infekteras.

Tilläggsvaccin

Nedan följer ett par exempel på tilläggsvacciner

Rabies

Rabies är en mycket allvarlig virussjukdom som förekommer i stora delar av världen och som orsakar tiotusentals dödsfall bland människor varje år. Rabies förekommer inte i Sverige, varför katter som enbart vistas i Sverige inte behöver vaccineras mot sjukdomen. För katter som ska resa utanför landets gränser är det dock krav på att de ska vara vaccinerade. Vaccinationen måste ges en tid innan resan och reglerna kan skilja sig åt länder emellan, så det är viktigt att du tar reda på exakt vad som gäller i det land till vilket du planerar att resa. Mer information om rabiesvaccination och in- respektive utförsel av katt till eller från Sverige hittar du hos Jordbruksverket.

Klamydia

Chlamydia felis är ett av de smittämnen som kan orsaka kattsnuva hos katt. Bakterien ger framförallt upphov till ögonsymtom. Basvaccinet mot kattsnuva innehåller inte vaccin mot detta smittämne men det är möjligt att använda ett kombinationsvaccin som även ger skydd mot Chlamydia felis.

Glöm inte: du kan alltid rådfråga en veterinär om vaccinationer och olika sjukdomar som drabbar katter.

När ska du inte vaccinera katten?

Att vaccinera katten är viktigt, dock finns det vissa situationer där du bör vara försiktig. Katten ska vara frisk vid vaccinationstillfället. Om katten på något sätt är sjuk så ska du avvakta med att vaccinera den tills den återhämtat sig helt. En vaccination aktiverar kroppens immunförsvar och därför är det viktigt att immunförsvaret inte redan är upptaget med att bekämpa en infektion. Hos katter som behandlas med läkemedel bör man avvakta tills behandlingen är avslutad innan den vaccineras. Om katten står under kontinuerlig behandling för en kronisk sjukdom är det klokt att rådgöra med veterinär om kattens vaccinationer.

En katt som genomgått en operation av något slag ska tillåtas att läka och återhämta sig helt innan den vaccineras. Undantag från detta är normalkastration av friska katter.

Dräktiga katter bör inte vaccineras. Katter som är avsedda för avel ska vaccineras i god tid inför parning. Om detta av någon anledning har missats, rådgör med veterinär hur du ska gå till väga.

Det är viktigt att du som ägare lämnar all nödvändig information inför en vaccination. Då kan en bedömning gällande kattens hälsa göras och grundat på detta kan beslut om vaccination fattas. Berätta därför inför och under besöket om kattens allmäntillstånd, om du har märkt någon förändring eller om katten nyligen varit sjuk.

Biverkningar vid vaccination

Alla läkemedel medför en viss risk för biverkningar, så även vacciner. I de allra flesta fall får katten inga eller mycket milda biverkningar. Det vanligaste är en lindrig svullnad i vaccinationsområdet. Denna försvinner av sig självt inom någon eller ett par veckor. Hos ett fåtal katter ses mer allmänna symtom som feber och lindrigt påverkat allmäntillstånd. Dessa symtom brukar klinga av och försvinna helt inom loppet av ett par dagar. I mycket sällsynta fall kan katten utveckla mer allvarliga symtom som kräkning, diarré, svullnad i huvudregionen, andningspåverkan och kollaps. Detta är oftast tecken på en allergisk reaktion på vaccinet och dessa katter behöver akut behandling hos veterinär.

Du som ägare behöver vara observant på eventuella symtom hos katten och kontakta veterinär om katten på något sätt mår dåligt efter en vaccination.

Boka vaccination för din katt idag!