Salmonella hos katt

Salmonella är en sjukdomsframkallande tarmbakterie som kan spridas mellan flera djurslag, och mellan djur och människa (zoonos). Vanliga symtom vid salmonellainfektion hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarréer. De flesta katter tillfrisknar utan behandling, men i svåra fall kan infektionen bli livshotande.

Vad är salmonella?

Salmonella är en bakterie som orsakar sjukdom i framför allt tarmen. Det vanligaste symtomet hos katter är tillfällig aptitlöshet och feber men även diarré och kräkningar kan förekomma. Sjukdomen är en zoonos, vilket betyder att den kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen är anmälningspliktig och vid misstanke om salmonella hos ett djur eller djurfoder måste det anmälas till Jordbruksverket och länsveterinären.

I Sverige är förekomsten av salmonella låg, eftersom vi har kontrollprogram för att förebygga infektionen hos våra livsmedelsproducerande djur. De gånger människor smittas av salmonella är det i det allra flesta fall genom förtäring av importerade livsmedel. Salmonella finns dock hos vilda djur, såsom småfåglar. Därigenom löper utekatter en ökad risk att bli smittade med salmonella. Vintern 1999 påvisades det första salmonellautbrottet hos utekatter i Sverige och salmonellainfektion hos katt har sedan dess blivit en allt vanligare företeelse.

Eftersom salmonella är en zoonos finns det risk för att du som ägare blir smittad av salmonella om din katt bär på smittan. Skulle du misstänka att katten har fått salmonella är det viktigt att kontakta veterinär samt att hålla mycket god hygien. 

Hur smittar salmonella?

Salmonella smittar främst genom förtäring. Smittdosen är låg, dvs det behövs inte en stor mängd bakterier för att orsaka sjukdom. Katter kan liksom människor smittas av livsmedel som inte har upphettats, men den främsta smittvägen för utekatter är via småfåglar som bär på salmonella. 

Salmonellautbrott hos katter vanligast under vinterhalvåret

I huvudsak sprids salmonellabakterien via avföring, och när många fåglar samlas på en begränsad yta kan smittspridningen bli stor. Under senvintern och våren när många småfåglar är medtagna efter vintern, är risken hög att de ska insjukna i salmonella och föra smittan vidare. Utfodringsplatser för småfåglar, som fågelbord, kan vara kraftigt förorenade med salmonellabakterier. Katter blir ofta smittade genom att fånga och äta en sjuk småfågel, eller genom kontakt med spillning från smittade fåglar.

Symtom på salmonellainfektion hos katt

I många fall förlöper en salmonellainfektion med relativt milda symtom, och en del katter blir inte sjuka alls. Symtom på salmonella hos katt är feber, aptitlöshet, kräkningar och diarré, som kan vara blodtillblandad. Katten kan även bli loj och ha buksmärtor.

I riktigt svåra fall av salmonella kan bakterien sprida sig till andra inre organ. Dräktiga katter kan få missfall och det finns även risk att katten drabbas av blodförgiftning. 

När ska veterinär kontaktas?

Om din katt är hängig och äter dåligt bör du kontakta veterinär, oavsett om du misstänker salmonella eller ej. Katter är känsliga för svält och kan snabbt bli dåliga om de slutar äta, även om den ursprungliga orsaken skulle vara förhållandevis harmlös. 

Du bör också kontakta veterinär om katten har riklig och/eller blodtillblandad diarré, eller inte kan behålla maten pga kräkningar.

Undersökning och diagnos

Hos veterinären får katten genomgå en klinisk undersökning. Ofta tas även blodprover för att kontrollera statusen hos inre organ, tecken på inflammation etc. Katter med buksmärta kan få genomgå undersökning med ultraljud. Diagnosen salmonella ställs genom att påvisa bakterien i avföringsprov

Behandling av salmonella hos katt

Salmonellainfektion läker ut av sig själv hos de allra flesta katter. Dock bör katten hållas inomhus och under observation så länge den har sjukdomssymtom. Katten bör också serveras lättsmält skonkost och probiotika så länge tarmen är i olag och i ca en vecka efteråt. Läs mer om lämplig diet vid magsjuka hos katt.

Vid svårare sjukdom kan katten behöva skrivas in på djursjukhus för understödjande vård, med bland annat dropp och stödmatning. Medicinsk behandling med antibiotika ordineras endast om veterinären bedömer att katten är i riskzonen för blodförgiftning. Annars ges normalt inte antibiotika vid tarminfektion, eftersom det påverkar tarmen negativt samt ökar risken för resistensutveckling. 

Hygienåtgärder för att hindra smitta till människor

När det finns en infekterad katt i hushållet bör extra god hygien iakttas. Mottagligheten för infektion varierar mellan individer, men bland annat är små barn, äldre och immunsvaga känsligare för både infektion och allvarlig sjukdom.

Åtgärder för att hindra smitta till andra djur

Smittspridning sker inte bara mellan katter och människor, utan den drabbade katten kan snabbt föra salmonella vidare till andra djur. I synnerhet stallkatter och ladugårdskatter bör inte ha tillgång till utrymmen där foder till andra djur förvaras. Försök gärna hålla katter borta från djurutrymmena under den tid som det finns störst risk för salmonellautbrott, dvs under senvintern.

Katten kan bära länge på smitta

En katt som tillfrisknat från salmonella kan bära på bakterien under lång tid efteråt, ibland så länge som tre månader. Även om antalet bakterier i kattens avföring då är mycket lägre än när den är akut sjuk, kan det ändå finnas en smittrisk för människor och andra djur. 

Förebygg salmonellasmitta hos dig och din katt

Bästa sättet att hindra smitta från andra djur till din katt eller dig är att bryta smittvägarna:

 

Texten uppdaterades mars 2022. Skribent: Boel Sandros, legitimerad veterinär

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig