Inälvsparasiter hos katt

Det finns flera inälvsparasiter som kan infektera våra katter. Det kan vara spolmask, bandmask eller encelliga parasiter.

Orsak

Rundmask

Spolmask är vanligast hos unga katter. Spolmaskinfekterade katter kan få besvär med kräkningar, diarréer och/eller avmagring. Kattungen kan smittas av spolmask via en infekterad honkatt via modersmjölken. Vuxna katter smittas genom att äta gnagare som innehåller spolmasklarver i vilostadie eller genom att de får i sig spolmaskägg med färdigutvecklade larver. Spolmasken är ca 2-5 cm lång och kan ibland ses i avföringen eller genom att katten kräks upp larver. Annars påvisas infektionen genom analys av avföringsprov.

Katter som lever strikt inomhus drabbas inte av spolmaskinfektioner.

Spolmask kan potentiellt smitta till människa och orsaka sjukdom, varför spolmaskinfektioner hos katt bör behandlas.

Bandmask

Bandmaskinfektion är vanligt förekommande hos utekatter men förlöper oftast utan symtom. Delar av bandmasken, så kallade proglottider, kan ses i pälsen kring analöppningen eller på svansen. Dessa ser ut som små vita risgryn. Bandmask smittar inte från en katt till en annan, utan smittar genom att katten äter gnagare vilka fungerar som så kallade mellanvärdar för bandmasken. Infektionen påvisas antingen genom att man ser de små proglottiderna i pälsen eller genom analys av avföringprov. Maskäggen utsöndras inte kontinuerligt varför ett avföringsprov kan vara negativt trots att katten har en bandmaskinfektion.

Encelliga parasiter - Protozoer

Giardia, isospora och tritrichomonas är små encelliga parasiter som infekterar kattens tarmslemhinna. Giardiasis och coccidios (infektion med Isospora) är relativt vanliga infektioner som kan orsaka diarréer hos unga katter, hos äldre katter orsakar de vanligen inga symtom. Giardia är mycket smittsamt och svårt att få bort från miljön, noggrann sanering krävs. Isospora är däremot relativt lättsanerad. Tritrichomonasinfektion kan orsaka en riklig, lös och mycket illaluktande avföring, oftast utan andra samtidiga symtom. Hos vissa katter förlöper infektionen utan symtom.

Den encelliga parasiten toxoplasma orsakar sällan symtom hos infekterade katter, men kan vara en allvarlig zoonos, dvs den kan smitta och orsaka sjukdom hos människa. Symtomen hos katter är oftast mycket milda och ospecifika, eller uteblir helt, och de får livslång immunitet efter genomgången infektion. Katter som har nedsatt immunförsvar (t ex mycket unga individer) löper större risk att insjukna, och då ses symtom från exempelvis centrala nervsystemet, ögonen eller lungorna.  

Encelliga parasiter smittar via avföring från infekterade katter samt i vissa fall via bytesdjur som gnagare.

Symtom

Katten kan ha parasitinfektioner utan att uppvisa symtom. De flesta av maskarna syns sällan i avföringen och äggen syns inte med blotta ögat. Symtom på inälvsparasiter kan vara kräkningar, diarréer, buksmärta, torr livlös päls, hosta, avmagring eller påverkat allmäntillstånd.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av avföringsprov. Avföring plockas från tre tillfällen och skickas till laboratoriet för analys. Apoteken har färdiga receptfria avmaskningskit, som djurägare kan använda för att skicka in avföring från katten om maskinfektion misstänks. Analys av avföringsprov rekommenderas innan eventuell avmaskning.

Behandling

Avmaskning sker efter svar på avföringsprov där en riktad behandling mot den aktuella parasiten kan ges till katten. Avmaskningsmedel finns som tabletter, pasta, flytande lösning eller spot-on preparat.

Kattungar ska rutinavmaskas mot spolmask med det intervall som anges av tillverkaren under de första levnadsmånaderna. Kattungar efter en honkatt som levt strikt som innekatt och som inte vistats i miljöer där det förekommer spolmaskägg behöver inte avmaskas då de inte får spolmask.

Läs mer om avmaskning katt.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig