Rabiesvaccination för hund

Rabies är en dödlig sjukdom som kan drabba både djur och människor. Sverige är fritt från rabies, och för att undvika att smittan kommer in i landet krävs att hundar som reser in från utlandet är vaccinerade i god tid innan resan. De flesta andra länder har samma krav vid införsel.

Vad är rabies?

Rabies är en allvarlig sjukdom som orsakas av en typ av virus som kallas lyssavirus. Rabiesvirus kan infektera alla varmblodiga djur, inklusive människa. Viruset orsakar en hjärninflammation och symtombilden varierar något mellan olika djurarter. Hos hundar är de primära symtomen beteendeförändringar som till exempel aggressivitet. I ett senare sjukdomsskede kan förlamningar, rörelsestörningar och krampanfall uppkomma. När symtom väl har utvecklats är sjukdomen i princip alltid dödlig. Inkubationstiden, det vill säga den tid det tar från det att djuret smittas till dess att symtom utvecklas, varierar men kan vara så lång som månader till år. En smittad individ börjar utsöndra virus redan innan sjukdomssymtom uppkommer.

Rabies smittar via saliv från en infekterad individ. Den vanligaste smittvägen är via bett. Viruset kan inte ta sig igenom intakt hud, men det kan smitta genom kontakt med slemhinna.

Läs mer om rabies hos hund här.

Symtom på rabies

Rabies orsakar hjärninflammation och symtombilden varierar något beroende på djurslag. Hos hund är ett av de tidigare symtomen beteendeförändringar, till exempel i form av skygghet och aggressivitet. Det omvända ser man ibland hos vilda djur – de tappar sin normala rädsla för människor och kan bli kontaktsökande. Man brukar säga att rabies gör tama djur vilda och vilda djur tama.

Senare i sjukdomsförloppet ses ett eller flera av följande symtom:

Hunden avlider till slut av sjukdomen.

Varför är vaccination mot rabies viktigt?

Sverige har varit fritt från rabies sedan 1886 och stort fokus har legat på att hålla Sverige fortsatt rabiesfritt. Sjukdomen är anmälningspliktig redan vid misstanke. Det innebär att en distriktsveterinär omedelbart måste tillkallas. Djuret måste hållas på ett sätt så att det inte tillåts komma i kontakt med andra djur eller människor fram till dess att veterinären tar sig an fallet. Hundar med misstänkt rabies avlivas och obduceras eftersom diagnosen inte kan ställas på en levande hund.

Konsekvenserna om vi får in rabies i Sverige blir dramatiska. Viruset skulle få goda möjligheter att snabbt sprida sig bland våra vilda djur och därigenom bli svårbekämpat. Därför är det av största vikt att vi gör allt som står i vår makt för att hålla viruset borta från landet. Om du ska resa med din hund eller om du planerar att köpa en hund från utlandet måste du säkerställa att hunden vaccineras i god tid innan resa. Vid köp av hund från utlandet är det viktigt att kontrollera att dokument över vaccinationer är äkta. Det har visat sig att ett antal hundar som kommit in i landet med intyg över genomförd rabiesvaccination i själva verket inte haft ett tillräckligt skydd mot sjukdomen och således utgör en risk. Köp heller aldrig en hund om du misstänker att den importerats illegalt till Sverige!

När ska jag vaccinera min hund mot rabies?

Om du ska resa utomlands med din hund behöver den vaccineras mot rabies. I samband med vaccinationen utfärdas ett EU-pass där vaccinationen dokumenteras. Detta pass behöver sedan följa hunden under resan. Införselreglerna skiljer sig åt något mellan länder och det är viktigt att du har koll på vad som gäller för just det land till vilket du planerar att resa. Det kan till exempel krävas andra vaccinationer än mot rabies. 

Om din hund enbart ska vistas i Sverige behöver den inte vaccineras mot rabies.

Import av hundar

Hundar som föds och växer upp i Sverige löper ingen risk att bära på rabies. Om du däremot importerar en hund från utlandet så ska denna vara vaccinerad mot rabies innan den förs in i landet. Ett undantag från detta är införsel av hund från Norge – då krävs inte rabiesvaccination.

Utöver kravet på rabiesvaccination så finns ett antal andra regler att förhålla sig till när man köper hund från utlandet. Du hittar mer information hos Jordbruksverket.

Observera att en hund som tas in i landet utan att kravet på rabiesvaccination är uppfyllt riskerar att avlivas!

Diagnos av rabies

Om en hund uppvisar symtom som skulle kunna vara förenliga med rabies kommer myndigheterna att fatta beslut om att hunden ska avlivas. Då sjukdomen inte kan diagnostiseras hos levande hundar görs en obduktion med provtagning av hjärnan. Eftersom rabies har en hundraprocentig dödlighet och utgör en mycket stor risk för människor så får vi inte riskera att förbise en rabiesinfekterad hund. Det finns inget bot mot sjukdomen när symtom väl har utvecklats. Om behandling sätts in omedelbart i samband med att en människa har exponerats för virus så finns dock goda möjligheter att förebygga sjukdom.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig