Leishmanios

Leishmanios orsakas av en parasit som sprids med sandmyggor. Sjukdomen är utbredd i länderna kring Medelhavet.

Hundar som vistas i exempelvis Spanien, Portugal, Frankrike eller Grekland riskerar att smittas av parasitsjukdomen leishmanios. Eftersom smittspridningen sker genom en särskild insekt, sandmyggan, som inte förekommer i Sverige är risken för att smittspridning ska ske här mycket liten.

Människor kan också smittas med Leishmaniaparasiten via sandmyggan. Vid konstaterad leishmanios hos hund bör även smittskyddsläkare kontaktas för rådgivning.

Leishmanios hos hund är en anmälningspliktig sjukdom.

Symtom

Alla hundar blir inte sjuka av en infektion med Leishmania. Många hundar som exponeras för smittan har ett effektivt immunförsvar som bekämpar infektionen så att de varken blir sjuka eller smittbärare. Vissa hundar blir dock långvarigt infekterade utan att uppvisa några symtom, och dessa kan vara smittbärare under lång tid (många månader till år).

Kliniska symtom kan uppkomma många år efter smittotillfället. När symtom väl uppträder är det vanligen hudsymtom, som t ex flagnande hud, hårlöshet och sår i övergången mellan hud och slemhinna. Symtombilden är dock väldigt varierande. Ofta tillstöter symtom från invärtes leishmanios senare i sjukdomsförloppet, såväl som led-och muskelsmärtor, nosblödningar, avmagring och sekundära bakteriesjukdomar till följd av ett nedsatt immunförsvar. 

Diagnos

Veterinären kan fatta misstanke om leishmanios utifrån sjukdomshistoria (med uppgift om vistelse i sydeuropeiskt land) samt fynd vid klinisk undersökning och eventuella andra undersökningar, som blodprov, röntgenundersökning eller ultraljudsundersökning. För att ställa diagnosen leishmanios krävs att parasiten eller arvsmassa från parasiten påvisas i vävnad eller material från s k finnålsaspirat.

Diagnos kan även ställas genom påvisande av antikroppar mot Leishmaniaparasiten i blodprov i kombination med typiska kliniska symtom. I ett tidigt skede av sjukdomen är det inte säkert att antikroppar går att påvisa i blodet. Om hundens symtom och bakgrund med vistelse i leishmaniasmittat område stämmer med leishmanios kan upprepad provtagning behövas.

Behandling

Leishmanios hos hund går inte att bota. Sjukdomen kan hos många hundar hållas i schack en tid med särskilda läkemedel.

Förebyggande åtgärder

Prognos

Prognosen beror av hur svårt sjuk hunden är av sin leishmanios och får bedömas individuellt. Svåra fall eller de som inte svarar på behandling bör avlivas av djurskyddsskäl. Prognosen för hundar som insjuknat i leishmanios är på sikt avvaktande till dålig.

Kontakta en veterinär

Om du tycker att symtomen stämmer in på ditt djur rekommenderar vi att du kontaktar en veterinär för konsultation.

Hitta klinik som kan hjälpa dig