Ultraljud kan användas för att undersöka de flesta av kroppens organ och är en viktig del av det diagnostiska arbetet. Ultraljudsvågor hindras av luft och tekniken kan därför oftast inte användas för undersökning av lungor. Den fungerar också sämre på skelettdelar. Ultraljud utgör ett komplement till röntgen, datortomografi (DT) och magnetkameraundersökning (MR).

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Ultraljud används som ett komplement till röntgen och datortomografi för undersökningar av de flesta kroppsorgan, undantag skelett och lungor. Ett ultraljud ger en bild av hur organen ser ut i tvärsnitt, jämfört med röntgen som visar organets skugga.

Ultraljudsundersökningar - både bokade och akuta - utförs alltid av en specialutbildad veterinär i samarbete med våra klinik- och vårdveterinärer som har det övergripande ansvaret för patienten. Du kan därför ha bokad tid till två veterinärer samma dag.

Våra vanligaste undersökningar är bukultraljud och ekokardiografi (hjärta). Vid ett bukultraljud tittar veterinären på samtliga organ i buken och bukhinnan för att upptäcka  t.ex. livmoderinflammation, tumörsjukdomar, lever- och njursjukdomar. Vid ekokardiografi undersöker vi båda sidor av hjärtat, hjärtsäcken och kärlen till och från hjärtat.

Ultraljud är ett högfrekvent ljud som alstras och mottas av en så kallad transducer (sändar-/mottagarenhet). Ljudvågorna som skickas iväg reflekteras på olika sätt av kroppens olika vävnader och tidsskillnaden mellan sändning och mottagning mäts. En dator bearbetar resultatet som sen åskådliggörs på en TV-monitor.

Så här kan det se ut när man gör en ultraljudsundersökning på en hund:

De vanligaste ultraljudsundersökningarna är bukultraljud och ekokardiografi (ultraljud av hjärta). Vid en bukultraljudsundersökning undersöks bukorganen inklusive kärl och lymfknutor. Förändringar i t ex lever, njurar och livmoder kan bedömas. Vid ett ekokardiografi undersöks hjärtat, hjärtsäcken samt kärlen till och från hjärtat.

Förberedelse inför ultraljud

Hunden eller katten bör helst vara fastande i några timmar före besöket. Vid ultraljudsundersökning av urinblåsan bör urinblåsan vara fylld.

Så går ultraljudsundersökning till

Vid bukundersökning ligger djuret vanligtvis på rygg, oftast i en mjuk vagga. I de flesta fall rakas buken. Vid undersökning av hjärtat ligger patienten som regel på sidan, oftast med ett EKG påkopplat.

För att skapa god kontakt mellan ultraljudsgivaren och huden används vanligen sprit och/eller gelé. Hudirritation kan uppstå av rakningen och gelén så avspolning av området med vatten rekommenderas efter undersökningen. De flesta ultraljudsundersökningar går bra att utföra utan att ge lugnande medel.

Ärftliga sjukdomar

Ultraljud används även för att påvisa/utesluta ärftliga sjukdomar i så kallade ”screening-program”.

Risker med ultraljud

Det finns inga kända risker med ultraljudsundersökning, såväl gravida kvinnor och barn under 18 år får närvara vid undersökningen.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00