Hygien och infektionskontroll

Vi är noga med att hålla en god hygien i vårt dagliga arbete med djur och djurägare. Det innebär att vi håller oss till noggranna rutiner i varje moment. Rutinerna är dokumenterade och personalen utbildad i vad de innebär. Kvalitetskontroll utförs regelbundet.

Basala hygienrutiner

Här ingår också:

Utökade hygienrutiner

Kan behövas vid konstaterad eller misstänkt smitta.

Smittsamma sjukdomar

Resistenta bakterier

Prata med din veterinär om vilka restriktioner som gäller om ditt djur har infektion med resistent bakterie.

Antibiotikapolicy

Vi följer föreskrifterna från Statens Jordbruksverk och rekommendationerna från Sveriges Veterinärförbund, Antibiotikapolicy för smådjurssjukvård hund och katt. Det innebär vissa restriktioner.

Antibiotika får användas om 3 följande kriterier uppfylls:

Vi får använda viss sorts antibiotika. Föreskrift D9 reglerar: